Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli Boşanma Davası

2022-07-26 16:06:06

Çekişmeli Boşanma Davası

Çekişmeli boşanma davası, eşlerin birbirleri ile boşanma konusunda herhangi bir mutabakata varamadıkları veya maddi hususlarda anlaşamadıklarından dolayı anlaşmalı olamayan ve HMK uyarınca çekişmeli davaların usul ve eseslarına tabi olan dava türüdür.Dolayısıyla anlaşmalı boşanma davası gibi tarafların boşanmanın tüm hususlarda anlaştığına dair bir protokol yoktur.

Bu anlaşamama/çekişme hali eşlerden birinin boşanmayı isteyip diğer eşin boşanmayı istememesi şeklinde olabileceği gibi her iki eşin de boşanmak isteyip maddi konularda anlaşamaması şeklinde de olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasında resmi nikah tarihinden itibaren eşlerin 1 yıllık evlilik süresini doldurmaları şart iken; çekişmeli boşanma davasından böyle bir şart söz konusu değildir.

Çekişmeli boşanma davasını açabilmek için eşlerin 1 saat ya da 1 dakika bile evli kalmış olmaları yeterlidir. Çekişmeli boşanma davasında önemli olan iddiaların ispatlanmasıdır. Eşlerden birisi boşanmak istiyorsa boşanmanın dayandırıldığı vakıayı ispatlaması gerekecektir. Bu aşamada deliller büyük önem arz etmektedir. Çekişmeli boşanma davasında her ne kadar tanık sunma zorunluluğu olmasa da evliliğin neden bozulduğuna dair olaylara şahit olan kişilerin tanıkların dinletilmesi çekişmeli boşanma davası dayanılan vakıayı ispat için oldukça büyük kolaylık sağlayacaktır. İddianızı ispatlamak için ankara boşanma avukatı vasıtası ile danışmanlık almanızı öneririz.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

 

Türk Medeni Kanununda boşanma nedenleri sınırlı sayı (numerus clausus) prensibine göre düzenlenmiştir. Bunlar düzenleme sırasına göre; zina (TMK 161), hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış(TMK162), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme(TMK163), terk (TMK164), akıl hastalığı(TMK 165) ve evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.(TMK166)

Boşanma nedenlerini Türk Medeni Kanunu iki ana grupta incelemiştir. Bunlardan ilki ‘’özel boşanma nedenleri’’ iken diğeri ise ‘’genel boşanma nedenleri’’dir. Özel boşanma nedenleri belirli ve somut olgulara dayanmaktadır. Buna karşılık belirli bir olgunun oluşmadığı boşanma nedeni ise geneldir. Özel boşanma nedenleri süreye tabi olup bu duruma dikkat edilmesi gerekmektedir. Örneğin eşin zina yaptığı biliniyorsa öğrenilme tarihinden itibaren 6 aylık bir süre içerisinde boşanma davasının açılması gerekecektir. Sürenin kaçması durumunda hak ve menfaat kayıpları ortaya çıkacaktır. Ankara boşanma avukatı danışma hizmeti almanız sizlere yol haritası çizmenizde yardımcı olacaktır.
Bu içeriğimizi okumak için Ankara boşanma avukatı yazısına tıklaya bilirsiniz.

Özel boşanma nedenleri;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Terk,
 • Akıl hastalığı

Genel boşanma nedenleri;

 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

Boşanma nedenleri ise kendi içerisinde 2’ye ayrılmaktadır: mutlak boşanma nedenleri ve nispi boşanma nedenleri.  Mutlak boşanma nedenlerinin varlığı halinde kanunda belirtilen sebebin varlığı boşanma için gerekli ve yeterlidir. Yani bu nedenlerden birinin varlığı halinde aynı zamanda ortak hayatın çekilmez hale getirilip getirilmediğini araştırmaya gerek yoktur. Nispi boşanma nedenlerinde ise; kanunda belirtilen olay veya olguların yanında bu nedenin ortak hayatı çekilmez bir hale getirip getirmediği araştırılmaktadır.

 

Mutlak Boşanma Nedenleri;

 • Zina,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış,
 • Terk,
 • Eşlerin anlaşması(anlaşmalı boşanma)

Nispi Boşanma Nedenleri;

 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme,
 • Akıl hastalığı
 • Evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır.

İşte tam da bu aşamada bir boşanma kararı almışsanız; Ankara boşanma avukatı danışma hizmeti almanız somut olaya göre boşanma nedeninin ne olduğunun tahlili ve ispatı açısından siz değerli okuyuculara çok büyük kolaylık sağlayacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

                Çekişmeli boşanma davasında görevli mahkeme; Türk Medeni Kanunu uyarınca aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin kurulmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemeleri bu davalara aile mahkemesi sıfatıyla bakarak çözüme kavuşturacaktır.

                Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme; boşanma davasını açan tarafın ya da davalı tarafın yerleşim yeri veya tarafların boşanma davası açılmadan 6 ay önce birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

 

Çekişmeli boşanma davası boşanmak isteyen eşin hazırlanmış olduğu boşanma dava dilekçesinin nöbetçi aile mahkemesine verilmesiyle açılmış olacaktır. Ancak Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dilekçelerde bulunmasını gereken zorunlu unsurlar bulunmaktadır. Bu hususlar; mahkemenin adı, davacı ve davalının adı, soyadı, adresleri, T.C. kimlik numaraları, davanın konusu malvarlığına ilişkin ise dava değeri, davacının iddiaların dayandırıldığı vakıaların sıra numarası ile açık özetleri ve bunların hangi delillerle ispat edileceği, varsa davacının vekili ve imza gibi hususlarda eksiklik olmaması gerekmektedir. Eğer bu unsurlarda bir eksiklik tespit edilmiş ise hâkim çekişmeli boşanma davası açan tarafa dilekçedeki eksikliğin giderilmesi için 1 haftalık kesin süre verecektir.

Bu süre içerisinde çekişmeli boşanma açan taraf tarafından eksikliğin giderilememesi halinde dava açılmamış sayılacaktır.

                Çekişmeli boşanma davası açan tarafın yukarıda sayılan bu hususların gidermesi halinde, mahkeme çekişmeli boşanma dilekçesi ile birlikte hazırlanacak tensip zaptını davalı eşe gönderir. Davalıya tebliğ edilen tensip zaptında 2 hafta içerisinde dava dilekçesine cevap vermesi gerektiği, varsa delillerini de sunması ve ön inceleme için duruşma günü belirlenmiş ise bunun tarihi ve saati yer almaktadır.

Davalı taraf dava dilekçesine cevap dilekçesini verirse; davacının cevaba cevap dilekçesi verme hakkı doğar. Aynı şekilde davacının cevaba cevap dilekçesine karşı davalı tarafın da ikinci cevap dilekçesi verme hakkı bulunmaktadır. Davacının 2 dilekçesine karşı davalının da 2 dilekçe hakkı bulunmaktadır. Davacı ile davalı arasındaki bu 4 dilekçelik aşamaya dilekçeler teatisi denilmektedir. Dilekçeler teatisi tamamlandıktan sonra; davanın görüleceği aile mahkemesi ön inceleme için belirlediği tarihte tarafları duruşmaya çağırır. Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşmaya ön inceleme duruşması denilmektedir.

Ön inceleme duruşması dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra gerçekleştirilir. Aile mahkemesi hâkimi ön inceleme duruşmasında dava şartlarını ve ilk itirazları inceleyecek, uyuşmazlık konularını belirleyecek ve hazırlık işlemleri ile tarafların delillerini sunması ve delillerin toplanması için gerekli işlemleri yapacaktır. Ön inceleme duruşmasında aile mahkemesi hakimi davanın taraflarını sulh olmaya ve arabuluculuğa teşvik edecek ve anlaşma olmazsa da bu durumu duruşma tutanağına geçirecektir. Ön inceleme duruşmasında tanık dinlenemez. Önemle belirtmek isteriz ki; ön inceleme duruşmasına davalı taraf gelmezse yapılan işlemlere itiraz edemeyecek ayrıca davacı taraf davalının yokluğunda iddia ve savunmasını da genişletebilecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Türk Medeni Kanunu’nda sayılan sebepler ile çekişmeli boşanma davası açılmalıdır.
 • Çekişmeli boşanma davası açmadan önce görevli ve yetkili aile mahkemesi doğru bir şekilde saptanmalıdır.
 • Boşanma nedenlerinin eksiksiz bir şekilde anlatıldığı boşanma davası dilekçesi hazırlanmalıdır.
 • Çekişmeli boşanma dava, harç, masraf ve tebligat giderleri eksiksiz bir biçimde ödenmelidir.
 • Boşanmak isteyen eşin ekonomik olarak dava masraflarını karşılayacak gücü yok ise adli yardım talebinde bulunmalıdır.
 • Çekişmeli boşanma dava dilekçesi hazırlanırken boşanma sebebini ispatlamaya yarayacak deliller dilekçeye eklenmelidir.
 • Boşanmak isteyen tarafın kendisini avukat aracılığıyla temsil ettirmesi zorunlu olmamakla birlikte, boşanma davaları titizlikte takip edilmesi gereken davalar olduğu için Ankara boşanma avukatı ile yolunuza devam etmeniz tavsiye edilmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller Ne Zaman Sunulur

 

Çekişmeli boşanma davasında deliller ne zaman sunulur?, dava davacı tarafından eksiksiz olarak hazırlanmış dava dilekçesinin aile mahkemesine verilmesi ile açılmaktadır. İlgili mahkeme tarafından dava dilekçesi davalıya tebliğ edilir ve sırasıyla cevap dilekçesi, cevaba cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçeleri verilerek dilekçeler teatisi aşaması tamamlanır. Dilekçeler aşamasının tamamlanmasının ardından ilgili mahkeme; duruşma gününe karar vermektedir.  İlk duruşma ön inceleme duruşması olmaktadır.  İlk inceleme duruşmasına kadar tanıklarını sunmayan delillerini bildirmeyen tarafa aile mahkemesi tarafından ön inceleme duruşmasından itibaren 2 haftalık kesin süre verilerek bu süre içerisinde tanık ve delillerin sunulması istenir.  Tarafına 2 haftalık kesin süre verilen taraf bu süre içerisinde tanık bildirmez ya da delillerini sunmaz ise bu tanık ve delillerden vazgeçmiş sayılacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında sürecin bir bütün halinde nasıl ilerleyeceği beli olsa da oldukça karışık davalardır. Dilekçelerin doğru zamanda verilmesi ve delil sunma sürelerinin kaçırılmaması için Ankara boşanma avukatı siz değerli okuyuculara danışma hizmeti verecektir.

 

Mahkemeye Kaç Tanık Bildirilmelidir?

 

                Tanık bildirilmesi konusunda eşler herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmamış olup; kimi durumlar için 9-10 tanık bildirilebilecekken kimi durumlar için de 2 tanık yeterli olacaktır. Çok fazla tanık bildirilmesi halinde hepsinin dinlenilmesi zorunlu olmayıp hakim tanıklardan yeteri kadar bilgiyi öğrenip belirli bir kanaate ulaşmışsa diğer tanıkların dinlenilmemesine de karar verebilecektir.

 

Gizlice Ses Ve Görüntü Kaydı Almak Suç Teşkil Eder Mi?

Öncelikle ifade etmeliyiz ki; boşanma davalarında sık sık tarafların gizlice alınmış ses ve kamera kayıtlarını mahkemeye sunduklarını görmekteyiz. Bu kapsamda hangi ses ve kamera kayıtların suç teşkil edip etmediği hususu büyük önem arz edecektir. Ses ve görüntü kaydı almak özel hayatın ihlali niteliğinde bir eylem olduğu için suç teşkil etse de Yargıtay bazı ayrıksı durumlarda ses ve görüntü kaydı alınmasını suç kapsamı dışında tutmuştur. Yani ses ve görüntü kaydı bazı hallerde suç teşkil ederken bazı hallerde mahkemeye delil olarak sunulabilecektir. Somut olayın özelliğine göre farklılık gösterebilen bu durumdan kaçınmak için Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almanız faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Boşanma mutlaka belirli nedenlerle hâkim kararı gerektirmektedir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davasında hâkim; mevcut durumu aydınlatmak ve kusur durumu yönünden de araştırma yapılmasını gerektirecek tazminat talebi de bulunmaktaysa kusur araştırmasını nihayete erdirmek için taraflara sorular yöneltecektir. Belirsiz gördüğü durumlar hakkında taraflara durumu açıklamasını isteyecektir. İddia edilen vakıalarla ilgili delil gösterilmesini isteyebilecektir. Tanıklıklara soru sormadan önce tanıklara bilgi verecektir. Hâkim tanıklara olaylara bire bir şahit olup olmadığını, tarafları ne kadar süredir tanıdığını, hakaret ve kavga olup olmadığı gibi hususlarda sorular yöneltecektir. Uygulamada genellikle tanık olarak gösterilen kişiler mahkeme huzurunda dinlenirken duruşma salonunun atmosferinden ve hâkim kürsüsünden dolayı gerginlik yaşayabilmektedirler. Tanıklara duruşma salonuna girmeden önce duruşma salonunun atmosferi ile ilgili bilgiler vermek ve sakin kalmasını istemekte fayda vardır.

Boşanma Davasında Kusur

                Boşanma davasında kurur; evlilik birliğini sona erdiren fiil anlamına gelmektedir. Örneğin; eşin kumara bağımlı olması, aldatmış olması, hakaret ediyor olması gibi. Bir eş ya ağır kusurludur ya da tam kusurludur. Kusurun mutlak bir şekilde bir tarafa ait olması gerekmez.  Boşanma davasında kusur, bazen iki tarafa da ait olmakla birlikte, bir taraf diğerinden daha kusurlu sayılabilir. Tam kusur veya ağır kusur durumunda kusurlu eş, kusursuz eş tarafından talep edilmiş olması halinde tazminat ödemek zorunda kalacaktır. Bu bağlamda tarafların kendilerini bir vekil aracılığıyla temsil ettirmesi ve Ankara boşanma avukatı danışması alması hak ve menfaatlerin savunulması açısından oldukça önemlidir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller

Çekişmeli boşanma davasında deliller çok önemlidir. Çünkü hakim tarafların sunmuş oldukları delilleri değerlendirerek ortadaki ihtilafı çözecektir.

 • Tanık delili                                                                                       :Tanık mahkeme huzurunda şahit olduğu olayları hakime anlatır, hakim de tanıklık yapılan konuya ilişkin tanığa sorular soracaktır.
 • Sosyal ve Ekonomik  Durum Araştırma Raporu: Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin bir deliller. Taraflar bu delile dayanmamış olsa bile hakim kendiliğinden tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırmasını yaptıracaktır.
 • Banka Kayıtları                                                                :Mahkeme tazminat ve nafaka miktarını belirlerken tarafların kazançlarını dikkate alacağından gerçek kazançların ortaya çıkarılmasını açısında önem arz etmektedir. Bir eşin maaşı asgari ücret gözükebilirken kredi kartı harcamaları ve hesabına girip çıkan para yüksek miktarda ise ekonomik durumun ortaya konulmasında banka kayıtları büyük önem arz edecektir.  
 • Telefon Kayıtları                                                                            :Özellikle aldatmaya dayalı boşanma davalarında büyük önem arz etmektedir. GSM şirketlerinden alınan telefon kayıtları tarafın hangi numara ile ne konuştuğunu değil; hangi tarihlerde ve ne kadar konuştuğunu ortaya koyacaktır.
 • Bankadan Alınan Krediler ve Ödemeler                              :
 • Fotoğraflar                                                                                       :
 • Videolar                                                                                            :
 • Ses Kayıtları                                                                                     :
 • Mahkeme İlamı                                                                             :
 • Pasaport Kayıtları                                                                          :
 • Tatil ve Otel Kayıtları, Rezervasyonları                                :
 • Sosyal Medya Paylaşım ve Mesajları                    : Sosyal medya hesabı herkese açık olarak yapılan paylaşımlar delil teşkil edecektir.

Ancak önemle belirtmek isteriz ki; hukuka aykırı olarak elde edilmiş deliller mahkeme huzurunda dikkate alınamayacak ve hükme esas teşkil etmeyecektir. Örneğin; eşinizin telefonuna casus yazılım yükleyerek delil elde etmiş iseniz Yargıtay kararı gereği sunulan bu delil hukuka uygun bir şekilde elde edilmemiş delil hükmünde olacaktır. Bu açıdan delillerin tespiti ve ortaya konulmasında Ankara boşanma avukatı hukuki desteğinden faydalanmanız siz değerli okuyucuların hak ve menfaat kayıpları yaşamasının önüne geçecektir.

Boşanma Davasını Önce Kim Açmalıdır

                Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki; boşanma eşlerin en son başvurması gereken bir yol olduğu için bu duruma boşanmak isteyen eşin kesin olarak karar vermesi gerekmektedir. Boşanmak isteyen taraf dava açarken karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmesi gerekmektedir. Boşanma davasını açmak isteyen eşin kusursuz ya da az kusurlu olması gerekmektedir. Tam kusurlu eş boşanma davası açamayacak olup, açsa bile dava reddedilecektir. Bir örnekle ifade etmek gerekirse; eşlerden birisi ‘’ben eşimi aldattım’’ diyerek boşanmak isteyemeyecektir. Yani eşiniz tam kusurlu olduğu halde davayı açmış ise bu dava reddedileceği için boşanma süreci uzayabilecektir. İşte tam da bu aşamada iki tarafında boşanma davası açabileceğini varsayarsak; davayı kimin önce açtığı hususu bir önem arz etmeyecektir. Boşanma davasını ilk açan taraf davayı kazanır anlayışı batıl bir inanıştan ibarettir.

                Ancak boşanma davasını önce açan eşin yetkili aile mahkemesini belirlemek gibi bir avantajı da bulunmaktadır. Ayrıca somut olayda özel boşanma nedenleri bulunmaktaysa süreye tabi olma söz konusu olacağı için boşanma davasının önce açılması tavsiye edilmektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

                Çekişmeli boşanma davaları ne kadar sürer? Sorusunun cevabını net bir şekilde tahmin etmek oldukça zordur. Örneğin bir çekişmeli boşanma davası 7 ay sürebilecekken başka bir çekişmeli boşanma davası 1.5 yıl sürebilecektir. Ancak tarafların üst mahkemeye gitmeleri durumunda bu süreç biraz daha uzayabilecektir. Çekişmeli boşanma davası kaç duruşma sürer sorusu akıllara gelebilmektedir.

Bu durumu uygulamada değerlendirirsek; ilk duruşmada ön inceleme yapılmakta olup, tarafların uzlaşma ihtimali var mı yok mu? Tarafların talepleri nelerdir neler eksik kalmış gibi iddia ve savunmanın genel bir çerçevesi çizilmektedir.  Ardından tahkikat aşamasına geçilip tarafların tanıklarına tebligat çıkarılmaktadır. Tanıklar dinlendikten sonra eğer daha toplanması gerekli deliller hala mevcutsa bunların da dosyaya girmesi sağlanıp ardından hâkim tarafından bir karar verilip karara çıkacaktır.

Çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer? Her somut olay ve vakıalara göre değişkenlik gösterse de çekişmeli boşanma en az 3-4 duruşma sürecektir. İlk duruşmada karar verilmesi uygulamada pek de mümkün değildir. Ancak çok nadir de olsa bazı boşanma davaları tek celsede bitebilmektedir. Belirli bir süre öngörülmesi mümkün olmayıp mahkemenin iş ve dosya yüküne göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir. Etkili ve boşanma konusunda uzman bir avukat ile sürecin götürülmesi halinde, boşanma davası süresi kısaltılabilir. Uzun süren bu yargılama sürecinde davanın çok yakından ve titizlikle takip edilmesi için Ankara boşanma avukatı yardımı almanız siz değerli okuyucuların hak ve menfaat kaybı yaşamasının da önüne geçecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Neler Olabilir

                Aldatma, hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, cinsel istismar, cinsel şiddet, cinsel isteksizlikler, evin geçimi ve düzeni ile ilgilenmeme, kumar bağımlılığı, uyuşturucu, haysiyetsiz hayat sürme, suç işleme, zina, terk gibi sebepler örnek olarak verilebilir. Ancak taraflar arasındaki sorunun ne olduğuna ve çözüm yöntemine ilişkin Ankara boşanma avukatı yardımı almanız hukuki olarak doğru bir yol haritası çizilebilmesi için şiddetle tavsiye edilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasını Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır

 

Etkili bir biçimde takip edilmesi gereken çekişmeli boşanma davasının kazanılması için usul ve yasada belirlenen sürelere son derece önem vermek gerekir. Özellikle usul açısından olası hak kayıplarının önüne geçmek hayati bir meseledir. Nitekim usulden dolayı, haklıyken ve haklılığı apaçık gösteren bir delil mevcut iken, bu delili kullanma hakkını kaybetmek mümkün olabilmektedir.

Bununla birlikte dava dilekçesinin sunumu aşamasında belirlenecek talep ve iddiaların iyi belirlenmesi, dava stratejisinin iyi saptanması, karşı tarafın ileri sürebileceği delillere&tanıklara karşı hazırlık yapılması ve en önemlisi hangi iddianın hangi delillerle destekleneceği iyi gözetilmelidir. Anlatılan bu yol haritasına uyan tarafın çekişmeli boşanma davasını kazanma ihtimali oldukça yüksek olacaktır. Çekişmeli boşanma davaları komplike davalar olması sebebiyle Ankara boşanma avukatı tüm bu hususlara dikkat ederek davayı takip edecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir?

 

                Çekişmeli boşanma davasında hükmedilecek nafaka miktarı,  tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına göre belirlenmektedir.  Boşanma davası açıldıktan sonra davaya bakan aile mahkemesi tarafından ilgili emniyete müzekkere yazılarak tarafların ekonomik ve sosyal araştırmasının yapılmasını talep edecektir.  

Müzekkere yazılan Emniyet, davacı ve davalının üzerine kayıtlı araç, taşınmaz bulunup bulunmadığını, aylık gelir miktarının ne kadar olduğunu, başka gelirinin olup olmadığının sorgusunu yapacaktır. Bunun birlikte ilgili mahkeme talep olması halinde TAKBİS ve POLNET sorgusu yaparak davalının üzerine kayıtlı araç veyahut gayrimenkul bulunup bulunmadığını sorgulayacaktır.

Edinilecek tüm bu bilgiler doğrultusunda;  nafaka ödeyecek olan borçlunun maddi durumu ile karşı tarafın refah düzeyinin düşmemesi adına hakkaniyet ilkesi gereği tarafın ödeyeceği nafaka miktarı mahkeme tarafından belirlenecektir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Yapılır Mı?

 

                Mal paylaşım davası çekişmeli boşanma davası ile birlikte açılabilmektedir. Her ne kadar bu iki dava birlikte açılabilse de boşanma davası kesinleşene kadar mal paylaşım davası görülmeyecektir. Mal paylaşım davası boşanma kararının kesinleşmesi ile görülür.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi Halinde Ne Olur?

 

                Çekişmeli boşanma davası kusurlu olan eş tarafından açılmışsa ya da boşanma sebebi ispatlanmaz ise reddolunacaktır. Davanın red olması halinde ayni hukuki sebeple bir daha boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklenilmesi gerekecektir. Dava açarken veya yargılama aşamasında yapılacak hatalı bir işlemle davanın reddi yönünde bir kararla karşılaşmamak adına Ankara boşanma avukatı desteği alınması faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Dava Masrafı

2022 yılı için belirlenmiş olan boşanma davasının dava harç masrafı davanın ilk açılışına göre ortalama 500,00 TL ile 800,00 TL arasında değişkenlik göstermektedir.

 

Çekişmeli Boşanma Avukatı Ücreti

Çekişmeli boşanma avukatı ücreti, dava ve mahkeme masrafları boşanmak isteyen ya da boşanma arifesinde olan eşler açısından merak edilmektedir. Boşanma ücret ve masrafları her yıl Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi adı altında Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Bu miktar Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari miktardır. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi genel hükümler bölümünde Madde 21 uyarınca ‘Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.’ Aynı zamanda her şehrin barosu da tavsiye niteliğinde bir ücret tarifesi yayınlar. Durum böyle olmakla birlikte Ankara boşanma avukatı yapılacak işin mahiyeti, hukuki uyuşmazlığın niteliği, dava masrafları ve davanın ortalama süresi gibi faktörleri dikkate alarak avukatlık ücretini kararlaştırılabilir. Avukatların asgari ücret tarifesi altında iş almaları kanun uyarınca yasak olduğu için bu sorunun cevabını boşanma davalarında tecrübeli Ankara boşanma avukatı ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277