Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
89/1 Haciz İhbarnamesi

89/1 Haciz İhbarnamesi

2023-12-15 17:21:27

89/1 Haciz İhbarnamesi

89/1 haciz ihbarnamesi, İcra ve İflas Kanunu’nun 89. Maddesinde kendisine düzenleme alanı bulan ve icra dosyasında borçlu sıfatı ile bulunan tarafın borçlularından bir alacağının mevcut olması durumunda, bu alacağının borçluya değil de kendisine ödenmesini istemek için gönderilen bir ihtar evrağıdır. 89/1 haciz ihbarnamesine uygulamada birinci haciz ihbarnamesi denilmektedir. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz edilmesi oldukça önemli olup, itiraz edilmemesi veyahut itirazın gecikmesi halinde birinci haciz ihbarnamesinin ilgilisi, borçluya ait icra dosyasındaki asıl alacak ve ferilerinden sorumlu olarak dosyaya borçlu sıfatı ile eklenecektir. Birinci haciz ihbarnamesi kendisine tebliğ edilen tarafın 7 günlük itiraz süresi bulunmaktadır. 89/1 haciz ihbarnamesine cevap/itiraz 7 gün içerisinde ilgili icra dairesine yapılır. Birinci haciz ihbarnamesi tarafınıza tebliğ edildikten sonra borçlunun sizde bir alacağı bulunmakta ise bu durumda itiraz değil, borçlunun ilgili alacağının ne olduğunu ve ne kadar olduğunu cevabi yazı ile icra dairesine belirtmek gerekmektedir.  

89/1 haciz ihbarnamesi özetle; icra dosyası borçlusunun üçüncü kişilerde bulunan alacak ve malını haczetmek amacıyla kullanılan bir icra prosedürüdür.  İcra memuru, alacaklının talebi olması halinde üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi göndermek zorundadır. Hatta haciz ihbarnamesinin borçlunun babasına, annesine veya eşine gönderilmesinde hukuken herhangi bir engel bulunmamaktadır.  Bunun dışında uygulamada sürekli olarak karşımıza çıkan durum; borçlu şirketin ortaklarının da üçüncü kişi sayılmasından dolayı şirket ortaklarına yönelik üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilmesidir.

89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz

Tarafına birinci haciz ihbarnamesi tebliğ edilen kişi tebliği izleyen tarihten itibaren 7 gün içerisinde birinci haciz ihbarnamesine karşı ’icra dosyanız borçlusunun bende bir hak ve alacağı bulunmamaktadır.’’ şeklinde itiraz etmelidir. Ancak birinci haciz ihbarnamesi kendisine tebliğ edilen üçüncü kişi ihbarnameye karşı doğru cevap verme yükümlülüğü altında olup,  aksi halde gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan ceza alma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilecektir.

89/1 Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi

Birinci haciz ihbarnamesi kendisine tebliğ edilen üçüncü kişi, işbu tebliği izleyen 7 gün içerisinde ilgili icra dairesine karşı itirazda bulunmalı ya da alacağa ilişkin cevap vermelidir. İtiraz etmeyen ya da ilgili alacağın ne kadar olduğuna ilişkin cevap vermeyen taraf borçtan sorumlu olarak dosyaya eklenme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Bu sebeple birinci haciz ihbarnamesine yasal süresi içerisinde itiraz etmek veya cevap vermek oldukça önemlidir. Birinci haciz ihbarnamesine karşı Ankara avukat hukuki desteği alarak hak ve menfaat kaybı yaşamanızın önüne geçebilirsiniz.

89/2 Haciz İhbarnamesi

89/2 haciz ihbarnamesi birinci haciz ihbarnamesine karşı cevap vermemiş olan üçüncü kişilere gönderilebilir. Birinci haciz ihbarnamesine karşı yasal süresinde itiraz etmiş ya da alacağın ne olduğuna ve ne kadar olduğuna ilişkin cevap veren üçüncü kişiye, (89/2) ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmeyecektir.

İkinci haciz ihbarnamesi; birinci haciz ihbarnamesi sanki üçüncü kişiye hiç gönderilmemiş gibi birinci haciz ihbarnamesi ile aynı sonuçları doğurur. Birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmeyen üçüncü kişi bu itirazını ikinci haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde yapabilir.

İkinci haciz ihbarnamesinde aşağıda belirtilen hususlar yazılıdır:

  • Tebliğ edilen birinci haciz ihbarnamesinde belirtilen borcun, itiraz edilmemesi halinde kabul edilmiş sayılacağı,
  • İhbarnamede belirtilen borcun icra dairesine ödenmesi gerektiği,
  • İlgili icra dosyasının borçlusuna ödeme yapılması halinde bu ödemenin geçersiz olacağı,

Üçüncü kişi kendisine tebliğ edilen ikinci haciz ihbarnamesine de yasal süresi içerisinde itiraz etmez ise, üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir.

89/3 Haciz İhbarnamesi

İkinci haciz ihbarnamesine karşı da itiraz etmeyen ya da cevap vermeyen üçüncü kişiye üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir. Üçüncü haciz ihbarnamesinde üçüncü kişiye aşağıdaki hususlar belirtilir:

  • Tebliği izleyen 15 gün içinde borcun icra dairesine ödenmesi gerektiği,
  • Yahut 15 gün içinde icra hukuk mahkemesinde borçlu olmadığını kanıtlaması için MENFİ TESPİT DAVASI açması gerektiği,
  • Aksi durumda dosyada borçlu sayılacağında ilgili para ya da malın teslimi için zorlanacağı bildirilir.

Üçüncü kişi haciz ihbarnamesinde belirtilen 15 günlük yasal süresi içerisinde icra hukuk mahkemesinde menfi tespit davası açması halinde, süresi içerisinde açılan menfi tespit davası boyunca hakkında yapılan tüm icra işlemleri durur.  Menfi tespit davasına ilişkin bu usul 89/3 haciz ihbarnamesine özel bir yoldur. 89/1 haciz ihbarnamesine cevap vermek ve de daha sonraki aşamalarda açılan davada kendinizi avukat ile temsil ettirmek için ankara avukat hizmeti alınız.

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi örneği için ankara avukat ya da ankara icra avukatı danışmanlık hizmet almanızı öneririz.

Haciz ihbarnamesine Karşı Yalan Beyanda Bulunmak

Haciz ihbarnamesine karşı yalan beyanda bulunmak 2004 sayılı İcra iflas kanununun 338. Maddesi uyarınca üç aydan 1 yıla kadar (3 ay-1 yıl) hapis cezasını gerektirir.

Ek olarak İİK madde 89/4 maddesine göre “..üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde ispat ederek üçüncü şahsın İİK'nun 338/1. maddesi hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. Tetkik mercii, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.” şeklindeki beyanı gereğince haciz ihbarnamesine yalan beyanda bulunmak suçunu işleyen üçüncü kişinin haciz ihbarnamesinde istenilen miktar kadar tazminatı borçluya ödemeye mahkum edeceğini söylemiştir.

 

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2021/11989 E. – 2022/2510 K. Sayılı ilamında : “ ..  haciz ihbarnamesine verilen cevabın gerçeğe aykırı olduğu iddiası nedeniyle üçüncü kişinin cezalandırılması isteği cezanın kişiselliği prensibi de dikkate alınmak suretiyle ayrı bir yargılama usulüne tabi olup, tazminat istemi yönünden davanın genel hükümlere göre çözümlenmesi gerekir.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 89/4.maddesi hükmünde öngörülen tazminatın kaynağı İİK 89/1 haciz ihbarnamesinden kaynaklanır ve hükmedilecek tazminat miktarı haciz ihbarnamesi ile istenen miktarı aşamaz. İİK'nun 89/4. maddesine göre haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi itibariyle üçüncü kişinin verdiği cevabın gerçeğe aykırı olduğunun, alacaklı tarafça ispat edilmesi halinde, üçüncü kişi haciz ihbarnamesinde belirtilen bedelle tazminata mahkum edilir. diyerek haciz ihbarnamesine yalan beyanda bulunmak suçunun hukuki ve cezai müeyyideleri olduğunu salık vermiştir. Böyle bir dava ile yargılandığınızda mutlak suretle ankara avukat ya da ankara ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Haciz İhbarnamesine Gerçeğe Aykırı Beyanda bulunmanın cezası ne kadar ?

3 ay 1yıl arası hapis ve borçluya tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz dilekçesi ücreti

İtiraz dilekçesi avukatlık ücreti genelde borcun %10 u olarak belirlenir, ancak meblağ arttıkça asgari tarife üzerinden de anlaşılabilir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277