Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Borç Yüzünden Hapis Cezası 2024

Borç Yüzünden Hapis Cezası 2024

2023-12-31 18:20:24

İçindekiler

 1. Borç Yüzünden Hapis Cezası 2024
 2. İcra İflas Kanununda Borç Yüzünden Hapis Cezası Gerektiren Davranış ve Haller
  1. Borçlunun ödeme taahhüt ve şartını ihlali hali / Taahhüdü İhlal Cezası 2024 (İİK 340):
  2. Nafakaya ilişkin kararlara uymayan yükümlülere uymamak (m.344):
  3. Ticareti Terk Suçu 2024 (m. 337/a):
  4. Alacaklısını zarara sokmak kaydıyla varlıklarını eksiltmek (m. 331):
  5. Aczine kendi fiiliyle sebebiyet vermek veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştırmak (m.332):
  6. Ticari işletmede yönetici olup kanundan kaynaklanan sorumluluğu yerine getirmemek (m.333/a):
  7. Kiracının kiralayanın hapis hakkı olan eşyaları kaçırması, gizlemesi (m.335):
  8. Müflisin mallarını veya müflise olan borcunu vermemek (m.336):
  9. Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (m.338:
  10. Borçlunun beyandan sonra mal ve kazançta olan değişimleri bildirmemesi (m.339):
  11. İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girmek (m.342):
  12. Borçlunun bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan mahkeme kararının icrasına veya İrtifak haklarına dair mahkeme kararının icrasına muhalefet etmesi (m.343):
  13. Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olup istememek(m.345/a):
  14. İhalede vaat edilen veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilme veya artırmaya katılmamak (m.345/b):
  15. İcra Borcundan Dolayı Hapis Cezalarında Şikayet Ve Dava Süreci:
 3. Disiplin Veya Tazyik Hapsinin Uygulanamayacağı Veya Ortadan Kalkacağı Haller:

Borç Yüzünden Hapis Cezası 2024

Borç Yüzünden Hapis Cezası 2024 ancak istisnai ve kanunun saydığı hallede borçlunun icra ceza hakimliği kararı ile tazyiz (disiplin) hapsi ile cezalandırılmasıdır. Bu cezalar infaz kanunundan muaf olup tamamı infaz edilir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Anayasamızın 37/7 Maddesinde ‘’ Hiç kimse, yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.’’ denilmektedir. Yani bir kişi sadece sözleşmeye aykırı hareket ettiği için hapse girmez, özgürlüğünden alıkonulmaz.

Ancak sözleşmede borcun konusunu oluşturan edimi yerine getirmediğiniz takdirde tarafınıza icra takibi başlatılmışsa ve icra iflas kanunu 331-345. Maddeler arasındaki şartlar sağlanıyorsa borçlunun şikâyeti sonucunda disiplin veya tazyik hapsiyle karşı karşıya kalınabilmektedir. Borç yüzünden hapis cezası 2024 e ilişkin konularda ankara ceza avukatı ya da ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

İcra iflas hukukundaki hapis ve sair cezalar İcra İflas Kanunu’nda ‘’Cezai Sartlar’’ başlığı altında düzenlenmiştir. Bu bölümde cezalandırılacak hallerin yanı sıra ceza miktarları, kimlerin şikâyetçi olabileceği, şikâyet süresi, görevli ve yetkili mahkeme, yargılama usulü, hak düşürücü süreler, itiraz ve itiraz usulü gibi hususlar da düzenlenmiştir.

İcra İflas Kanununda Borç Yüzünden Hapis Cezası Gerektiren Davranış ve Haller

 • Alacaklısını zarara sokmak kaydıyla varlıklarını eksiltmek (m. 331)
 • Aczine kendi fiiliyle sebebiyet vermek veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştırmak (m.332)
 • İflas ve konkordato işlerinde hususi menfaat temin etmek (m.333)
 • Ticari işletmede yönetici olup kanundan kaynaklanan sorumluluğu yerine getirmemek (m.333/a)
 •  Konkordatoda veya sermaye şirketleri ile kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılmasında hileli tutum ve davranışlarla zarara sebep olmak (m.334)
 • Kiracını kiralayanın hapis hakkı olan eşyaları kaçırması, gizlemesi (m.335)
 • Müflisin mallarını veya müflise olan borcunu vermemek (m.336)
 • Borçlunun defteri yapılmış olan malları aynen veya istenildiği zamanki kıymetiyle vermesi kararına muhalefet etmek (m.337)
 • Müflisin defter tutulurken hazır bulunmaması veya mallarını iflas dairesine göstermesi kararına muhalefet etmek (m.337)
 • Müflisin tasfiyenin devamı müddetince iflas idaresinin emri altında bulunması kararına muhalefet etmek (m.337)
 • Ticareti usulüne aykırı terk etmek (m. 337/a)
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (m.338)
 • Borçlunun beyandan sonra mal ve kazançta olan değişimleri bildirmemesi (m.339)
 • Borçlunun ödeme taahhüt ve şartını ihlal etmesi(m.340)
 • İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girmek (m.342)
 • Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan mahkeme kararının icrasına muhalefet etmek (m.343)
 • İrtifak haklarına dair mahkeme kararının icrasına muhalefet etmek (m.343)
 • Nafakaya ilişkin kararlara uymayan yükümlülere uymamak (m.344)
 • Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olup istememek (m.345/a)
 • İhalede vaat edilen veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilme veya artırmaya katılmamak (m.345/b)

Borçlunun ödeme taahhüt ve şartını ihlali hali / Taahhüdü İhlal Cezası 2024 (İİK 340):

Taahhüdü ihlal cezası 2024: icra müdürünün önünde, hüküm ve sonuçları borçluya anlatılacak şekilde her alacak kalemi ve ödeme gününün detaylı bir şekilde açıklandığı bir ödeme taahhüdünün borçlu tarafından ödenmediği takdirde 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedildiği borç yüzünden hapis cezası durumudur.

Borçlu hakkında başlatılan icra takibi sonucu tarafına haciz geldi ise ve borçlu alacaklının satış talebinden önce borcunu taksitlerle düzenli olarak ödeyeceğini taahhüt eder ve ilk taksitini de derhal verirse icra muamelesi durur. İlerleyen süreçte borçlu borcunu ödemeyi haklı bir sebebi olmaksızın ihlal ve ihmal ederse alacaklının şikayeti üzerine borçlu hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir.

Hapis cezasının uygulanması sırasında borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar ödemesi gereken tutarı icra dairesi veznesine yatırır ise tahliye edilir. Ancak borçlu tekrar ödemeyi keserse tekrar tazyik hapsine karar verilir. Her halde bir borçtan dolayı uygulanacak tazyik hapsinin süresi 3 ayı geçemez. Bu ihlal cezasında Yargıtay kararlarının her ayrıntının kanuna uygun olmasını aradığını ve taahhüdü hazırlarken ya da hakkınızda bu konuda açılan ceza davasında savunma yaparken mutlak suretler ankara icra avukatı ya da ankara avukat hizmeti almanız gerektiğini hatırlatırız.

Nafakaya ilişkin kararlara uymayan yükümlülere uymamak (m.344):

Borç yüzünden hapis cezası 2024 e ilişkin en çok karşılaşılan durum nafaka borcunu 3 ay ödememektir. Mahkemenin verdiği tedbir, iştirak ya da yoksulluk nafakasını 3 ay üst üste ödemeyen borçlu hakkında icra ceza mahkemesince şikayet üzerine 3 (üç) aya kadar tazyik hapsine hükmedilir. Bu durumda ankara ceza avukatı ya da ankara avukat savunma hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Eğer borçlu nafakanın kaldırılmasına veya miktarına yönelik dava açmışsa davada gösterdiği sebepler göz önünde tutularak hapis cezasının uygulanması davanın sonuçlanmasına kadar ertelenebilir.

Ticareti Terk Suçu 2024 (m. 337/a):

Ticareti Terk Suçu 2024: Sermaye şirketlerin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğüne bildirmeden ticaret sicil adreslerini terk ettiklerinde alacaklının haciz ile tespiti ve şikayeti üzerine 3 (üç) aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını konu alan borç yüzünden hapis cezası 2024 türüdür. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2022 yılında içtihat değiştirmesi sonucu şahıs şirketleri yetkilileri bu suçun kapsamından çıkarılmıştır.

Ticaret sicili terk eden tacir; mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde ankara avukat ya da ankara ceza avukatı danışmanlık hizmeti almanızı öneririz.

Alacaklısını zarara sokmak kaydıyla varlıklarını eksiltmek (m. 331):

Haciz yoluyla takip talebinden önceki iki yıl içerisinde veya bu talepten sonra alacaklısını zarara sokmak amacıyla mallarını yok eden, elinden çıkaran veya değerlerini azaltan borçlu hakkında alacaklının şikâyeti üzerine altı aydan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmedilir. Bu suçun tespiti oldukça zor olup, borçlunun pasif malvarlığı sorgularını yaptırmak ve borçlunun gerekmektedir.

Aczine kendi fiiliyle sebebiyet vermek veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştırmak (m.332):

Haciz yoluyla takip talebinden önceki iki yıl içerisinde veya bu talepten sonra harcamalarını lüzumsuzca artıran, şans oyunları oynayan, gereksiz masraf yapan ve basiretsiz davranan borçlu hakkında alacaklının şikayeti üzerine onbeş günden altı aya kadar hapis cezasına hükmedilir.

Ticari işletmede yönetici olup kanundan kaynaklanan sorumluluğu yerine getirmemek (m.333/a):

Ticaret şirketlerinde hukuken veya fiilen yönetim yetkisine sahip olanların alacaklıları zarara uğratmak kastıyla ticarî işletmenin borçlarını kısmen veya tamamen ödemeyerek alacaklıları zarara sokmaları halinde alacaklının şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu fiilin İİK gereğince cezalandırılması için başkaca bir suç oluşturmaması gerekmektedir. Bu suçun taksirle işlenmesi halinde ikibin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

Kiracının kiralayanın hapis hakkı olan eşyaları kaçırması, gizlemesi (m.335):

İİK gereğince üzerinde alacaklının hapis hakkı olan eşyaları kaçıran, gizleyen ve tahliyesi emredilen yeri kiralayana alacaklıya zarar vermek amacıyla haksız işgal edenler hakkında TCK’nın ilgili hükümlerine göre cezaya hükmolunur.

Müflisin mallarını veya müflise olan borcunu vermemek (m.336):

İflas eden kişinin mallarını elinde bulunduran veya iflas edeni borçluları iflasın açıklanmasından haberdar olmalarından itibaren 6 ay içerisinde geçerli bir sebep olmaksızın malları iflas masasına vermezler veya borçlarını bildirmezlerse doksan güne kadar adli para cezasına çarptırılırlar.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmak (m.338:

İcra İflas Kanunu’na göre beyanı alınan kişi bu beyanı gerçeğe aykırı şekilde vermesi durumunda alacaklının şikâyeti üzerine üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Borcunun ödenmesi aciz vesikasına bağlanmış borçlu nafaka gelirleri dâhil olmak üzere asgari ücretin üzerinde geçim sürüyorsa ve bu durum borcun aciz vesikasına bağlanmasından itibaren beş yıl içinde müracaat üzerine tespit edilirse borçlu asgari ücretin üzerinde kalan kısmın ¼’ünu her ay icra dairesine yatırmakla mükellef tutulur. Bunu yapmayan borçlu bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Hapis cezasının uygulanması sırasında borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar ödemesi gereken tutarı icra dairesi veznesine yatırır ise tahliye edilir. Ancak borçlu tekrar ödemeyi keserse tekrar tazyik hapsine karar verilir. Her halde bir borçtan dolayı uygulanacak tazyik hapsinin süresi bir yılı geçemez.

Borçlunun beyandan sonra mal ve kazançta olan değişimleri bildirmemesi (m.339):

Mal ve kazancındaki değişimleri yedi gün içerisinde icra dairesine bildirmeyen borçlu alacaklının şikayeti üzerine mal varlığının artması halinde yedi gün; azalması halinde ise bir ay disiplin hapsi cezası ile cezalandırılır. Borcun tamamının ödenmesi halinde hapis cezası düşer.

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz veya gemiye tekrar girmek (m.342):

İcra dairesince teslim edilen taşınmaz ve gemiye tekrar giren kişiye TCK 290. Madde hükümlerine göre üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Borçlunun bir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan mahkeme kararının icrasına veya İrtifak haklarına dair mahkeme kararının icrasına muhalefet etmesi (m.343):

Borçlunun biir işin yapılmasına veya yapılmamasına dair olan mahkeme kararının icrasına veya İrtifak haklarına dair mahkeme kararının icrasına muhalefet etmesi halinde alacaklının şikayeti üzerine hakkında 3 aya kadar tazyik hapsine hükmedilir. Hapis cezası sırasında ilam yerine getirilirse borçlu tahliye edilir.

Sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olup istememek(m.345/a):

Şirketin mal varlıklarının borçları karşılamadığını bilip iflası istemeyen sorumlular hakkında alacaklılardan birinin şikayeti üzerine on günden üç aya kadar hapis cezasına hükmedilir.

İhalede vaat edilen veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilme veya artırmaya katılmamak (m.345/b):

İhalede vaat edilen veya sağlanan yarar karşılığında artırmadan çekilenler, artırmaya katılmayanlar veya buna aracılık edenler hakkında bir yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasına hükmedilir.

İcra Borcundan Dolayı Hapis Cezalarında Şikayet Ve Dava Süreci:

Kanunda borçlunun yukarıda sıralanan davranışları sonucunda hapis cezası alabilmesi için alacaklının şikâyeti şartı getirilmiştir. Bu şikâyetin süresi fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıldır.

Davada görevli mahkeme icra mahkemeleridir. Aynı fiilin başka bir kanunda suç olarak tanımlanması durumunda dahi davalar birleştirilemez ve başka mahkemede görülemez. Bu davalar icra mahkemesince görülüp karara bağlanır.

Davada yetkili mahkeme fiilin konusunu oluşturan icra takibinin yapıldığı yer mahkemesidir.

Şikayet icra mahkemesine dilekçe veya sözlü beyan yoluyla yapılır. Mahkeme tahkikat aşamasında re’sen delil araştırması yapmayacağı için şikayet eden taraf dilekçesinde veya sözlü beyanında ifade ettiği hususların delillendirilmesinde son derece dikkatli davranmalıdır. Bu aşamada Ankara icra avukatı veya icra avukatı yardım almanızı önemle tavsiye ederiz.

Davada tarafların duruşma esnasında bizzat veya vekil aracılığı ile hazır bulunmaları şartı getirilmiştir. Durumun ciddiyetine göre tarafların duruşmada bizzat hazır bulunmaları da istenebilir. Duruşmaya gelmeyen veya duruşmada kendini vekil aracılığı ile temsil ettirmeyen şikâyetçinin şikâyet hakkı düşmekte ve şikayet hiç yapılmamış sayılmaktadır. Duruşmaya gelmeyen veya duruşmada kendini vekil aracılığı ile temsil ettirmeyen borçlu hakkında verilecek kararda talep halinde Ceza Muhakemesi Kanunu’nun eski hale getirmeye ilişkin hükümleri uygulanır. Aynı usul duruşmaya gelmeyen şahitlere karşı da işlemektedir. Sanık yargılamanın genişletilmesini yargılama boyunca sadece bir kere isteyebilmektedir.

İcra mahkemesi ii tarafın da delil ve savunmalarını dinledikten sonra 5 gün içerisinde karar verir. Verilen karar karşı tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir. İtiraz incelemesi sonucu verilen kararlar kesindir. Kesinleşen karara karşı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna başvurulabilir.

Disiplin Veya Tazyik Hapsinin Uygulanamayacağı Veya Ortadan Kalkacağı Haller:

 • Dava esnasında veya karar sonrasında alacaklı şikâyetini geri çeker veya borcun ödendiği kesinleşirse dava ve ceza bütün sonuçları ile ortadan kalkar.
 • Yargılama sonucu verilen disiplin veya tazyik hapisleri kararın kesinleşmesinden itibaren 2 yıl sonra uygulanamaz.
 • Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç olmak üzere alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.

Disiplin hapsinde amaç düzeni sağlamaktır. Tazyik hapsinin amacı ise yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişinin yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlamaktır. Disiplin ve tazyik hapisleri normal hapis cezalarından farklı olarak adli sicile işlemez. Ancak bu hapis türlerinde ön ödeme yapılamaz ve şartlı tahliye hükümlerinden yararlanılamaz. Ayrıca disiplin ve tazyik hapsi para cezasına çevrilemez ve ertelenemez

Borç Yüzünden Hapse Girilir mi?

İcra İflas Kanunun ve özel kanunlarda sayılan hallerde icra takibine konu borç yüzünden hapse girilebilmektedir.

Borç Yüzünden Hapis Kaç Yıl Yatar

İcradan doğan hapis cezalarda erteleme olmadığı için alınan tazyik hapsinin tamamı cezaevinde infaz edilir.

Nafaka Ödememe Cezası

İİK md.344 uyarınca eşe nafaka ödememe cezası 3 ay tazyik hapsi cezasıdır.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277