Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Haciz Nedir? Ehli Hukuk Bürosu

Haciz Nedir? Ehli Hukuk Bürosu

2022-04-20 00:16:12

 

Haciz nedir sorusu günümüzde insanlar tarafından sıklıkla araştırılan bir sorudur. Haciz işleminde, borçlunun belirli mallarına ve alacaklarına devlet yolu ile el konulmasına verilen isimdir. Bunun yanında borçlu kişinin bazı mallar üzerindeki tasarruf yetkisi de alınabilir. Borç, alacaklının borç isteme hakkını kanuni bir şekilde ispat etmesinin ardından süreç başlatılır.

Haciz nedir sorusunun cevabı işte tam da burada karşımıza çıkmaktadır. Kişilerin borcunu ödememesi durumunda haciz yolu ile borçlunun borçlarını ödemesi sağlanır. Borç ilişkisinden kaynaklanan bu takip ve haciz işlemlerini alacaklıların avukat olmadan tek başına yürütmesi bir takım hak kayıpları yaşamalarına neden olabileceğinden dolayı bu işlemleri bir avukat aracılığıyla yürütmeleri borçlarını zamanında ve eksiksiz almaları açısından faydalı olacaktır.

Alacaklının talebi ile icra takibi ile kesinleşmiş olan alacakların borçludan alınması birkaç yöntem ile gerçekleştirilir. Haciz işleminin gerçekleşebilmesi için bazı şartlar bulunur. Haciz işlemleri borcun kişisel olması nedeniyle kişilerin ailelerini ya da çocuklarını kapsamaz. Bu işlemde kişilerin eşlerinin ya da çocuklarının paralarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir. Haciz nedir sorusunu cevapladıktan sonra haciz sırasında haczi kabil malların neler olduğundan da bahsetmek gerekirse;

Hangi Durumlarda İcra ve Haciz Oluşur?

İcra konusunda icra ve haczin hangi durumlar altında oluştuğuna değinecek olursak yapılan hiçbir uzlaşma yöntemine cevap vermeyen ve borcunu ödememek için direnen kişilere icra ve haciz işlemi uygulanır. Söz konusu borcu yasal yollarla tahsil edebilmek için öncelikle İcra Genel Müdürlüğüne gidilip borçlu olan kişi hakkında yasal takip başlatılarak uyarı niteliğinde ve bildiri yapılır. Yasal uyarıya hiçbir şekilde cevap vermeyen ve borcu kapatmak için herhangi bir girişimde bulunmayan kişilere ise belirlenmiş süre içerisinde ödeme yapmaması durumunda haciz işlemleri başlatılır. İcra ve haciz için yaygın olarak karşılaşılan türler ise aşağıdaki gibidir.

 • Kredi kartı borcu
 • Kira borcu
 • Taksitli alışveriş borcu
 • Sözleşmeden doğan borçlar

Sayılan bu ve bunun gibi durumlarla karşılaşıldığı takdirde Ankara avukat olarak bir avukatlık bürosu yardımı almak ve süreci olabildiğince profesyonel yönetmek çok büyük önem arz etmektedir.

 

Haciz İşlemlerinde Neler Haciz Edilir?

Haciz işlemleri ile ilgili konularda avukat hizmetleri alınarak konu hakkında detaylı bilgi sahibi olmak mümkündür. Haciz işlemlerinde;

 • Borçlu olan kişinin evi
 • Nakit varlıkları
 • Araçları
 • Hisseleri
 • 3. Kişilerden alacakları haczedilebilir.

Haciz işlemlerinde genelde kişilerin maaşlarına da haciz geldiği görülebilir. Haciz işlemlerinin başlatılabilmesi için ilk önce borç ilişki olmalıdır. Borçların ödenmemesi durumunda haciz takip kararları kesinleşir. Haciz işleminin gerçekleşmesi için ödeme emrini takip eden 7 gün içerisinde bir itiraz yapılmaması da gereklidir.

Haczedilmeyen Mallar Var Mıdır?

Haciz durumu ile karşı karşıya kalınması halinde bakma alacaklısının bakma alacağı, devredilemeyen intifa hakları, manevi tazminat alacakları, önalım hakkı, oturma hakkı, aile yurdu ya da konutu, anne ve babanın çocukları üzerindeki haklarının haczedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bunun dışında kamu malları, özel kanunlardaki hükümler sebebiyle borçlu sigortalı, emekli ya da hak sahiplerinin onayları olmadan gelir ya da aylıklarına, borçlunun hayvanlarına, yiyeceklerine ya da yakacaklarına el konulması gibi bir durum söz konusu olamaz. Ankara avukat danışmanlıkları sayesinde konu ile alakalı detaylı bilgi alınabilir.

Borçlu olan kişilerin evli olması durumunda gelen borçlar ya da hacizler yalnızca borçluyu ilgilendiren durumlardır. Fakat eşlerden biri diğerine icra takipleri ile alakalı olarak kefil olması durumunda mal varlığı ya da maaşının ¼ haczedilmesi söz konusu olabilir. Kişisel borçların vergi borçları da kişisel olduğu için tarafların etkilenmesi gibi bir durum söz konusu olmaz.

Borcunu Ödemeyenlere Karşı Ne Yapılmalı?

Bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşıyorsanız ve hiçbir şekilde alacağınızı tahsil edemiyorsanız yapmanız gereken şey uzman bir avukata başvurmak olacaktır. Bu avukat sizin için bütün süreci en iyi şekilde yönetebileceği gibi çoğu zaman icra veya haciz konularına giriş yapmadan kolay bir şekilde borcun tahsilatını gerçekleştirebilir. Ankara icra avukatı her türlü konuda sizlerin yanında olur ve icra ve haciz konusunda da ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü işlemi yürütür. 

Babaya Haciz Gelmesinden Çocuklar Etkilenir Mi?

Babanın hayatta olması durumunda borçlarından dolayı çocuklarına haciz gelmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Baba ve çocuklar aynı ikamet adresinde oturuyorsa o zaman banka bu adreste yer alan eşyaları haczedebilir. Avukatlık bürosu üzerinden konu ile ilgili detaylı bilgi alınabilir.

Böyle bir durumda çocuklar fatura ile çocuklar kendilerine ait olan eşyaları ispat edebilirler. Bu durumda da bu eşyaların haczedilmesi durumu söz konusu olmaz. Babanın vefat etmesi halinde çocuklar mirasçı olduğundan banka çocuklarından borcu talep eder.

 

Haciz:

Ankara avukat, avukatlık bürosu, icra avukatı

İİK Madde 78 – (Değişik: 3/7/1940 - 3890/1 md.)

Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı kaldırıldıktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir.

(Değişik: 6/6/1985 - 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle düşer. İtiraz veya dava halinde bunların vukuundan hükmün katileşmesine kadar veya alacaklıyla borçlunun icra dairesinde taksit sözleşmeleri yapmaları halinde taksit sözleşmesinin ihlaline kadar geçen zaman hesaba katılmaz. Alacaklı isterse, haciz talebinin vukuuna dair bir vesika verilir. Bu vesika hiç bir harç ve resme tabi değildir. Haciz talebi kanuni müddet içinde yapılmaz veya geri alındıktan sonra bu müddet içinde yenilenmezse dosya muameleden kaldırılır.

Yeniden haciz istemek, alacaklı tarafından vuku bulan yenileme talebinin borçluya tebliğine mütevakkıftır. İlama müstenit olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır. Yenileme masraf ve harçları borçluya tahmil edilmez.

Hacze başlama müddeti:

İK Madde 79 – İcra dairesi talepten nihayet üç gün içinde haczi yapar.

(Değişik fıkra: 6/6/1985 - 3222/10 md.) Haczolunacak mallar başka yerde ise haciz yapılmasını malların bulunduğu yerin icra dairesine hemen yazar. Bu halde hacizle ilgili şikayetler, istinabe olunan icra dairesinin tabi bulunduğu icra mahkemesince çözümlenir. (Ek cümle: 17/7/2003-4949/19 md.) Resmî sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek suretiyle doğrudan da yapılabilir

İcra iflas hukukunda, alacak ve borç ilişkilerinde birtakım sürelere riayet edilmesi gereken önemli süreçler yer aldığından alacak ve borç ilişkilerini bir Ankara avukat, avukat bürosu vasıtasıyla takip etmek yararlı olacaktır.

 İcra İflas Kanunu (İİK) 78 - Haciz Talebi Yargıtay Kararları

 • Üçüncü kişi, borçlunun hak ve alacağına haciz konulmasına izin vermek zorundadır. Haczedilemezlik itirazı borçluya aittir. ( 12 HD 2009 / 25570 K. ) ( 12 HD 2007 / 6931 )
 • Takip dosyasının işlemden kaldırılması üzerine alacaklının takip talebini de yenilemesine ve borçluya yeni bir ödeme emri göndermesine gerek yoktur. Çünkü kesinleşmiş takip devam etmektedir ,yani derdesttir. Yenileme talebi yalnız haciz talebi içindir. ( 12 HD 2008 / 21803 )
 • Takip dosyasının işlemden kaldırılması, itirazın iptali davasının incelenmesine engel değildir. ( 3 HD 2007 / 19088 )
 • Davalının vergi dairesi yazısına dayanarak, davacının evinde yaptığı hacizde kusuru veya kastı yoktur, manevi tazminat istenemez. ( 4 HD 2007 / 4649 )
 • Kıymet takdirinde itiraz edilmesi iki yıllık satış isteme süresinin işlemesini durdurmaz. ( 12 HD 2007 / 5853 )
 • Eğer haciz var ise yenileme harcı alınmasına gerek yoktur. ( 12 HD 2005 / 5972 )

 

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277