Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI

2022-08-01 14:29:28

HAKSIZ TUTUKLAMA  TAZMİNATI

Haksız tutuklama tazminatı, haksız tutuklama, gözaltı veya el koyma hallerinin somut olayda mevcut olması halinde Maliye Hazinesi aleyhine, yani doğrudan doğruya devlete karşı açılan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 141. maddesinde düzenlenen bir tazminat davası çeşidi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haksız tutuklama tazminatı davası, haksız yakalama, gözaltı ve tutuklama durumlarında ülkemizde sıklıkla rastlanılan ve mahkemeye taşınan bir durumdur. Tutuklandıktan belli bir süre sonra bırakılarak hakkında Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilen ya da tutuklanıp belli bir süre ceza evinde kaldıktan sonra yargılama sonucunda haklarında beraat kararı verilen kişiler bulunmaktadır. İşte bu kişilerin tutuklu kaldığı süreler için ya da gözaltında kaldığı süreler için maddi ve manevi tazminat talep etme hakları mevcuttur. Bunun için bu kişiler hakkında çıkan Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın ya da Beraat kararının kendilerine tebliğ edilmesinden itibaren 3 aylık süre içerisinde haksız tutuklama ya da gözaltı nedeniyle tazminat davası açmaları gerekecektir. Karar ilgililere tebliğ edilmemişse dahi kararın verildiği tarihten itibaren her halükarda 1 yıl içerisinde haksız tutuklama nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepli davayı açmak durumundadırlar. Aksi takdirde dava açma hakkı kaybedilecektir.

TUTUKLAMA TAZMİNATI HAKKI DOĞURAN NEDENLER NELERDİR?

               Her hal ve koşulda tutuklama tazminatı hakkı bulunmaz. Hangi hal ve koşullarda tutuklama tazminatı hakkı doğduğuna değinmemiz gerekirse;

 • Yasada sayılan şartlar haricinde yakalama, tutuklama ya da tutukluluğun devamı yönünde karar verilmesi halinde,
 • Kanuni gözaltı süresi içerisinde hakim önüne çıkarılamaması halinde,
 • İlgili kişiye yasadaki hakları anlatılmadığı ya da hakkını kullanma isteğinin yerine getirilmemesi halinde,
 • İlgili kişinin yasada öngörülen şartlara uygun olarak tutuklandığı ancak; makul süreler içerisinde yargılama mercii karşısına çıkarılmadığı ve hakkında hüküm kurulmadığı hallerde,
 • İlgili kişini yasaya uygun olarak tutuklanması ya da yakalanması ancak bu sürecin sonunda beraat veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği hallerde,
 • İlgili kişinin bir suç nedeniyle mahkum edildiği ancak tutuklulukta veya gözaltında geçirmiş olduğu sürenin mahkumiyet süresinden fazla olduğu durumlarda ya da öngörülecek cezanın sadece adli para cezasından ibaret olması halinde,
 • Yakalama veya tutuklama nedenleri ile birlikte haklarındaki suçlamaların kendilerine, yazı ile yahut bunun mümkün olmadığı hallerde sözlü olarak bildirilmemesi halinde,
 • Yakalama ya da tutuklama halinin aile yakınlarına bildirilmediği hallerde,
 • Arama kararının ölçüsüz ve orantısız olarak uygulandığı hallerde,
 • Kişinin eşyasına yasada malvarlığı değerlerine yasada sayılan koşullar oluşmadığı halde elkonulmuşşa, bunların korunmaması için gerekli tedbirler alınmamışa ya da geri verilmemiş olması halinde,
 • Tutuklama ya da yakalama kararına karşı ilgili kişinin yasada yazan haklarının gerektiği şekilde kullandırılmaması.

Yukarıda sayılan bu hallerin varlığı halinde açılacak dava ile devletten maddi ve manevi tazminat talep edebilme hakkı bulunacaktır. Karşılaşılan somut olayın değerlendirilmesi ve haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası açabilme hakkının oluşup oluşmadığına ilişkin gerekli hukuki yardıma Ankara ceza avukatı ile ulaşabilirsiniz. Tutuklama hakkındaki süreçle alakalı detaylı bilgiye https://halilkaanemektar.av.tr/makale/tutuklama-karari linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI YETKİLİ MAHKEME

            Haksız tutuklama nedeniyle maddi ve manevi tazminat davaları mağduriyeti yaşayan kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki ağır ceza mahkemesinde açılmalıdır. Ancak önemle belirtmemiz gerekir ki haksız tutuklamayı yapan hali hazırda zaten bu ağır mahkeme ise davanın en yakın yerdeki ağır ceza mahkemesinde açılması icap edecektir. Nitekim tutuklama kararı veren mahkeme haksız tutuklamadan kaynaklı tazminat davanıza bakamaz. Ağır ceza mahkemesi dışında bir mahkemede açılması halinde dava reddedilecek olup, yetkili olmayan ağır ceza mahkemesinde açılması durumunda ise yetkisiz ağır ceza davayı davacının ikametgahının bulunduğu yerdeki yetkili ağır cezaya gönderecektir. Uygulamada haksız tutuklama kararı veren mahkemenin, sayıca bir sonraki mahkemesi haksız tutuklama tazminatı davasına bakmaktadır.

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT HESAPLAMA

            Maddi manevi tazminat talep edilirken dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sayabiliriz:

 • Mağduriyetin durumuna göre istenilen tazminat tutarının yüksek tutulması gerekmektedir. Aksi halde uğranılan zararın üzerinde bir miktarda zarar var ise de hakim taleple bağlı olduğu için istenilen miktara karar verecektir.
 • Reddedelen kısım için karşı tarafa vekalet ücreti çıkması söz konusu değildir. Ancak davanın tümüyle reddedilmesi halinde karşı tarafa maktu vekalet ücreti çıkacaktır. Bu sebeple davanın doğru bir şekilde açılması gerekmektedir.
 • Ayrıca belirtmek isteriz ki; bazı durumlar için tutuklu kalınan süreleri başka cezaların mahsubiyeti için de kullanmak mümkün olabilmektedir. Bu şekilde mahsubiyet için kullanılacaksa dava açılamayacaktır.
 • Ankara ceza avukatı tazminat miktarın daha önceki emsal kararları da göz önüne alarak yaklaşık sınırlar dahilinde siz değerli okuyucularımız adına hesaplayacaktır.

HAKSIZ TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI HARCI NE KADAR?

            Haksız tutuklama nedeniyle tazminat davası açılırken herhangi bir harç veya masraf ödenmemektedir.

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT MİKTARI

 1. Maddi tazminat için; kişi gelirini ispatlayabiliyorsa mağduriyet yaşayanın gerçek geliri üzerinden hesaplanırken; kişi gelirini ispatlayamıyor ya da çalışmıyorsa asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.
 2. Manevi tazminat ise; söz konusu haksız tutuklama nedeniyle mağduriyet yaşayan kişinin yaşadığı acı, üzüntü, elem, toplum içerisindeki statüsü ve sosyal yaşantısı dikkate alınarak hakim tarafından dikkate alınıp belirlenecektir. Ne yazık ki toplum içindeki statü ve sosyal yaşantı da kişinin manevi tazminat miktarının belirlenmesinde oldukça ciddi bir etkendir. Örnek vermek gerekirse; aynı olaydan dolayı Ankara Mamak’ta oturan dar gelirli bir kişiye takdir edilecek manevi tazminat miktarı Çayyolu’nda oturan yüksek gelirli bir kişiye göre az olacaktır. İşte tam da bu bakımdan Ankara ceza avukatı hukuki desteği alarak kendinizi en iyi şekilde temsil ettirmeniz oldukça yararlı bir tercih olacaktır.

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI NASIL TAHSİL EDİLİR

Tazminata hükmedilmesi halinde öncelikli olarak kararın kesinleşmesi beklenmelidir. Karar kesinleştikten sonra da idareden tazminatı 30 gün içerisinde ödemesi talep edilmelidir. Tahsil talebinde bulunulurken ödemenin yapılacağı ıban ve hesap numarası  ilgili idareye bildirilmelidir. Bu şekilde bir talepte bulunulmadan doğrudan doğruya icra takibi başlatılarak tazminatın tahsili imkânı bulunmamaktadır. Ancak siz idareye başvurmuş olmanıza rağmen idare bu ödemeyi tarafınıza yapmamışsa; ilamlı icra yoluyla tahsil imkanı bulunmaktadır. Alanında uzman bir Ankara ağır ceza avukatı haksız tutuklama nedeniyle tazminat davanızı başından sonuna kadar takip ederek ağır ceza mahkemesince hükmedilen tazminatınızı da sizler adına tahsil edecektir.

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNATI KARŞI VEKÂLET ÜCRETİ

               Haksız tutuklama tazminatı davalarında davanın kısmen kabul, kısmen red olması halinde reddedilen kısım üzerinden maliye hazinesi vekiline karşı vekâlet ücretine hükmedilmemektedir.

HAKSIZ TUTUKLAMA TAZMİNAT DİLEKÇESİ

……. NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                                

DAVACI                                : AD - SOYAD TC.:

                                               ADRES

VEKİLİ                                 : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                               1419. Sokak No:7/4 Balgat/Çankaya/ANKARA

DAVALI                                : Maliye Hazinesi

KONU                                   :Fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile müvekkilin haksız olarak tutuklu kaldığı (xx.xx.201x-xx.xx.201x) süreye ilişkin olarak … TL maddi ve…….TL manevi tazminatın tutukluluk süresinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini  saygılarımızla arz ve talep ederiz.    

AÇIKLAMALAR                 :

 1. Müvekkil ……….. 99.Ağır Ceza Mahkemesi’nin 201X/999 E. sayılı dosya ile TCK madde ….. uyarınca yargılanmış ve yapılan yargılama neticesi davacı müvekkil hakkında beraat kararı verilmiştir.
 2. Davacı müvekkilin haksız olarak tutuklu kaldığı günlerde cezaevinde yaşadığı elem ve ızdırap ile hürriyetinin kısıtlanmasına binaen maruz kaldığı psikolojik depresyonlar sebebiyle uğradığı manevi zararın tazminini giderme gereği hasıl olmuştur. (maddi ve manevi zararı ispat külfeti davacıya aittir. Haksız tutuklama sebebi ile açılacak tazminat davaları mutlaka avukat marifeti ile açılmalıdır. Bilirkişi rapıoruna itiraz edilmelidir. Unutmayın ki; avukat ile açılan davalarda bilirkişi daha dikkatli inceleme yapacak, mahkeme daha titiz davranacak ve tazminat miktarı artacaktır!!!!
 3. Ayrıca davacı müvekkilin, tutuklu kalması; işyerinde devam eden çalışmasına da engel olmuş ve bu yüzden aylık X000,00 TL olan gelir kaybına da maruz kalmıştır. Davacı müvekkil; düzenli aylık gelirini tutuklu olduğu için elde edemediği gibi, bakmakla yükümlü olduğu kişiler de gerek kendi giderleri gerekse cezaevindeki müvekkilin ihtiyaçları için çevre eş-dosttan borç almak zorunda kalmışlardır. 
 4. Yukarıda açıklamış olduğumuz tüm bu sebeplerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile müvekkilin haksız olarak tutuklu kaldığı (xx.xx.201x-xx.xx.201x) süreye ilişkin olarak …… TL maddi ve ……… TL manevi tazminatın tutukluluk süresinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi, yargılama giderleri ve vekalet ücreti ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER         : TCK madde xxx ve ilgili tüm yasal mevzuat hükümleri.

HUKUKİ DELİLLER         :Tanık, bilirkişi, xxxxx Ağır Ceza Avukatı Mahkemesinin 201X/999 E. 201X/100 K. sayılı dosyası ve sair tüm yasal deliller.

NETİCE VE TALEP            :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle fazlaya ilişkin dava ve talep haklarımız saklı kalmak kaydı ile;

 1. Müvekkilin haksız olarak tutuklu kaldığı (xx.xx.201x-xx.xx.201x) süreye ilişkin olarak x TL maddi ve x TL manevi tazminatın tutukluluk süresinden itibaren işleyecek mevduata uygulanan en yüksek faizi ile tarafımıza verilmesine,
 2. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan tahsiline karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 27.07.2022

 

EKLER                      :

EK1: Vekaletname

 

                                                                                                                      DAVACI                                                                                                 Av. Halil Kaan EMEKTAR

                                                          

 

 
 

 

Haksız Tutuklama Tazminatını Doğuran Nedenler

davacının beraat etmesi, kararın kesinleşmesi ve haksız olarak tutuklu kalmasık gerekmektedir.

Haksız Tutuklama Tazminatı Yetkili Mahkeme ?

kişinin ikametgahının bulunduğu yer Ağır Ceza Mahkemesi

Haksız Tutuklama Tazminatı Karşı Vekalet Ücreti

Davanın kısmen red olması halinde hazine avukatı lehline vekalet ücreti verilmemektedir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277