Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Hırsızlık Suçundan Beraat Etmek

Hırsızlık Suçundan Beraat Etmek

2024-07-11 16:48:55

Hırsızlık Suçundan Beraat Etmek​​​​​​​

Hırsızlık suçundan beraat etmek her yargılamaya göre değişkenlik gösteren bir ihtimaldir. TCK’ nın 141.maddesine göre zilyedin rızası olmadan kendine yarar sağlamak amacı ile bir malı bir yerden almak hırsızlık olarak tanımlanmıştır. Dolayısı ile hırsızlık suçundan beraat etmek için şu ihtimallerden biri vücut bulmalıdır:

 1. Eşya fail tarafından alınmamışsa,
 2. Kişinin rızası varsa,
 3. Failin kendisine maddi manevi yarar sağlama amacı yoksa,
 4. Hırsızlık suçu acil bir ihtiyaç için yani zorunluluk halinde işlenmişse,
 5. Suça konu malın maddi değeri oldukça düşükse.

Bu ihtimallerden birinin vücut bulması halinde fail beraat edebilir. Ancak failin beraat etme ihtimali somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bu nedenle siz değerli okuyucularımızın ankara avukat ya da ankara ceza avukatı alması tavsiye edilir.

Hırsızlık Suçu Cezası

Hırsızlık suçu cezası TCK md. 141 de bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası olarak öngörülmüştür. Ancak bu ceza hırsızlığın basit halidir. Suçun daha fazla cezayı gerektiren hali ise gece vakti işlenmesidir. Bu halde verilecek ceza yarı oranında arttırılır. Nitelikli hırsızlık ise Türk ceza kanununda ayrıca düzenlenmiştir. Burada teknik olarak suçun daha çok cezayı gerektiren halleri tek tek kanun tarafından düzenlenerek ayrıntılı bir tanıma gidilmiştir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Cezası

Nitelikli hırsızlık suçu; işleniş biçimi itibari ile 142.maddede tek tek öngörülmüş fiillerden oluşmuştur. Suçu nitelikli hali tek tek kanunda sayıldığından gri alanda kalan fiillerin basit hırsızlıktan sayılması mümkündür. Örneğin kontağı arabanın üstünde duran aracı çalmak 142/1-e fıkrası gereğince “..e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında” nitelikli hırsızlık suçunu da oluşturduğu düşünülebilir. Oysa ki Yargıtay kararına göre bu tür bir fiil “basit hırsızlık” sayılacaktır. Bunun gibi yorum ve muhakeme gerektiren bir suçtan hakkınızda bir soruşturma veya dava görülüyor ise mutlak suretle ankara avukat ya da ankara ceza avukatına başvurmanızı öneririz.

 1. Hırsızlık suçunun:
  1. Kamu kurumlarında ve ibadethanelerde,
  2. Otobüs, Dolmuş ya da taksilerde ve duraklarında
  3. Afetleri önlemek için açıkta bırakılmış eşyalar hakkında,  işlenmesi halinde üç yıldan yedi yıla kadar (3-7) hapis cezasına hükmedilir.
 2. Suçun:
 • Kendisini savunamayacak derecede zayıf veya ölü kişilerden eşya alınarak
 • El becerisi ile mağdurun üstünden çekip alınarak
 • Sosyal ya da doğan afetlerin getirdiği kargaşadan yararlanarak
 • Tanınmamak için tedbir alarak (maske takarak)
 • Taklit anahtarla ya da el becerisi ile kilit açarak
 • Bilişim sistemlerini kullanarak
 • Büyükbaş ya da küçükbaş hayvan hakkında
 • Kamuya açık bir alanda ancak kilitli bir yede duran eşya hakkında işlenmesi halinde beş yıldan on yıla kadar (5-10 yıl) hapis cezasına hükmolunur.

Hırsızlık Suçu Beraat Yargıtay Kararı

 1. Sanığın kastının hırsızlık suçunu işlemek olmaması, mal edinme kastıyla haraket etmemesi

Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/5233 Esas –  2015/7335 Karar: ‘’Sanığın 18.09.2009 tarihinde cep telefonundan müştekiye tehdit ve hakaret içerikli mesaj gönderdiği, 19.09.2009 tarihinde ise müştekinin evinin kapısını tekmelediği, aracının lastiklerini kestiği ve camını kırdığı devam eden zarar verme kastı ile sonrasında sanığın, müştekinin aracının içinden teyp başlığı alması ve aldığı teyp başlığını polis aracında unutması şeklinde gelişen eyleminde, olay bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanığın kastının hırsızlık suçunu işlemek olmadığı, mal edinme kastıyla haraket etmediği ve müştekiye zarar verme kastıyla haraket ettiği anlaşıldığından, sanığın hırsızlık suçundan beraatine karar verilmesi gerekirken mahkûmiyetine hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir.’’

 1. Çalınan malın değerinin az olması halinde cezasızlık veya indirim hali

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2014/38043 Esas - 2015/4427 Karar:  ‘’5237 sayılı TCK'nın 61/1. maddesine göre malın değerinin az ya da çok olması, cezanın temel cezanın belirlenmesinde alt sınırdan uzaklaşmak için bir kriter olup, hırsızlık suçuna konu malın değerinin az olmasının TCK'nın 145. maddesinde ayrı olarak düzenlenmesi, kanun koyucunun hırsızlık suçunda malın değerinin az olmasına verdiği önemi göstermektedir. TCK'nın 145. maddesine göre, faile verilen cezada indirim yapılabilmesi için malın değerinin az olması yeterli olup, hâkim indirim oranını TCK'nın 3. maddesinde öngörüldüğü üzere “işlenilen fiilin ağırlığıyla orantılı” olacak şekilde saptamalıdır. Değer azlığı nedeniyle ceza vermekten vazgeçme kararı verilecek ise; malın değerinin azlığı yanında “suçun işleniş şekli ve özellikleri” de dikkate alınmalıdır. TCK'nın 145. maddesinin uygulanmasında hâkime takdir hakkı tanınmış olup, hâkim takdir hakkını kullanırken keyfiliğe kaçmadan, her somut olaya uygun, yasal ve yeterli gerekçe göstermek suretiyle uygulama yapmalıdır.’’

 1. İlgilinin Rızasının Bulunması

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2014/16390 Esas - 2015/3661 Karar: ‘’ 21.04.2015 tarihinde www.posta.com.tr'de; Kiraz yiyen çocukların cezası Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 13. Ceza Dairesi, izinsiz girdikleri bahçede ağaçtan kiraz yiyen iki çocuğa "nitelikli hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından verilen hapis cezalarını bozdu" şeklinde yer alan habere ilişkin Yargıtay Kararı. Suça sürüklenen çocukların, müştekinin bahçesindeki kiraz ağacından kiraz yemeleri ve ağacın dallarını kırmaları şeklinde gerçekleşen olayda, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan kirazların değerinin azlığı, suçun işleniş şekli ve somut olayın özelliği dikkate alındığında TCK.nın 145. maddesi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesi gerekirken mahkumiyet kararı verilmesi isabetsizdir. Şikâyetçinin "ben zarar verilmeden önce evimin yanındaki bahçede bulunan ağaçlarımdaki meyvelerden komşularımın faydalanmalarına müsaade etmiştim" diye belirtmiş olması karşısında, suça sürüklenen çocuğun, şikâyetçinin konutunun eklentisi olan bahçesine kiraz yemek amacıyla girmesi fiilinde ilgilinin rızası hukuka uygunluk nedeninin mevcut olması sebebiyle beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmelidir.’’

 1. Hırsızlık suçunun zorunluluk halinde işlenmesi

Yargıtay 13. Ceza Dairesi 2014/9942 E. , 2014/31481 K.: ‘’Olay günü, çok sayıda kişinin karıştığı kavgada bıçakla yaralanan arkadaşı İ.. Ö..’ı hastaneye yetiştirmek amacıyla ekip aracını çalan sanığın arkadaşını hastaneye götürdüğü, aracın da kolluk kuvvetleri tarafından hemen acil servis önünde bulunduğunun anlaşılması karşısında, sanığın eyleminin TCK’nın 147. maddesinde düzenlenen “zorunluluk hali” kapsamında kaldığı, bu nedenle sanık hakkında CMK’nın 223/3-b bendi uyarınca ceza verilmesine yer olmadığına şeklinde karar verilmesi gerekirken, hukuka uygunluk nedeni bulunduğundan bahisle yazılı şekilde beraat kararı verilmiş olması, bozma nedenidir.’’

 1. Hırsızlık suçunda etkin pişmanlık ve zarar karşılama

Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2012/24345 Esas-2013/13900 Karar: ‘’bu kapsamda, mala zarar verme suçunu sanık murat ile birlikte işledikleri kabul edilen ve sanık Murat’ın zararı giderme yönündeki iradesine karşı çıkmayan diğer sanıklar Cengiz, Taner ve Kenan hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmemesi bozma nedenidir.”

Hırsızlık ve Güveni Kötüye Kullanma Farkları

Hırsızlık ve güveni kötüye kullanma farkları malın zilyedi tarafından rızası ile verilip verilmediğinden kaynaklanmaktadır. Eğer mal zilyedi ya da sahibi tarafından faile ödünç vs şeklinde rıza ile verilmişse ve sonradan fail tarafından çalınmışsa bu güveni kötüye kullanma suçunu oluşturur. Fail malı tamamen rıza dışı almışsa bu hırsızlık suçunu oluşturur. Hakkınızda yapılan yargılamada bu gibi teknik detaylara hâkim olmak için ankara avukat ya da ankara ceza avukatı ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Alacağı Tahsil Amacı ile Hırsızlık

Alacağı tahsil amacı ile hırsızlık 144. Maddede sayılan daha cezayı gerektiren hallerden sayılır. Buna göre paydaş ya da elbirliği ile malik olunan mal üzerinde ya da bir hukuki alacağı tahsili amacı ile hırsızlık yaparsa iki aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Hırsızlık Suçu Para Cezası Ne Kadar

Hırsızlık suçu para cezası ne kadar sorusu idari para cezalarının 01/06/2024 de güncellenmesi ile bir günlük adli para cezasının alt sınırının 100 TL olması akabinde tekrardan gündeme gelmiştir. Buna göre hırsızlık suçu idari para cezası basit hırsızlıktan ceza almanız ve hakimin tüm indirimleri uygulayıp cezayı seçenek yaptırıma çevirmesi halinde 30.000 TL olmuştur.

Hırsızlık Suçu Etkin Pişmanlık

Hırsızlık suçu etkin pişmanlık: kovuşturma başlamadan yani iddianame kabul edilmeden önce failin, mağdurun zararını aynen ya da nakten karşılaması halinde verilecek cezada 2/3 indirim yapılmasıdır.

Hırsızlık suçu etkin pişmanlık kovuşturma başladıktan ancak hüküm verilmeden önce gösterilirse verilecek ceza yarısı ½ oranında indirilir

Hırsızlık suçu şikayete tabi midir?

Tck ve ilgili mevzuata göre hırsızlık suçu şikayete tabi değildir. Takibi iddia makamı tarafından re'sen yapılır

Hırsızlık suçu uzlaşmaya tabi mi?

6763 sayılı kanunun 34. Maddesi ile 5271 sayılı Kanun uyarınca Basit Hırsızlık Uzlaşma kapsamındadır.

Ortakçı olunan malda hırsızlık olur mu?

Kişi ortakçısı ya da mirasçısı olduğu malı diğer mirasçıların rızası olmadan alırsa bu hırsızlık olur ancak daha az cezayı gerektirir.

Hırsızlık Ücreti Vekalet Ücreti ne kadar?

2024 yılı ankara avukat ücret tarifesine ye göre asliye ceza mahkemesinde görülen davalar için ASGARİ vekalet ücreti 17.900 TL' dir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277