Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İş Verenin Yükümlülükleri

İş Verenin Yükümlülükleri

2022-03-23 18:37:17

 

Çalışma hayatında hem işverenin yükümlülükleri; aynı zamanda da işçi bakımından bir takım yükümlülükler bulunmaktadır. Haklı gerekçelerden ötürü hem 4857 sayılı İş Kanunu hem de Yargıtay’ ın ilgili daireleri işçi lehine pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Hem iş hayatının sağlıklı yürütülmesi, hem işçinin haklarına halel gelmemesi hem de işverenin dava süreçleri ile uğraşarak yıpranmaması açısından uygulamada belli başlı kolaylıklar bulunmaktadır. Kanunlar ve Yargıtay emsal kararları; Çalışma düzeninde küçük, basit ve kolay birkaç değişiklik yaparak daha sorun ortaya çıkmadan önleyici davranışlarla işverenlerimizin rahata ermesini mümkün kılmaktadır.

İş davalarında temel prensip işverenin iddiasını yazılı şekilde ispatlaması gerekliliğidir. Buna karşın işçi iddiasını her türlü delil ile ispatlayabilir. Tanık ya da yazılı delil başlangıcı dahi yeterli olacaktır. Ancak işverenin iddiasını yazılı olarak (ücret bordrosu ile) delillendirmesi durumunda, işçi de özellikle fazla mesai ispatında yazılı delil bulmak durumundadır.Bu noktada işverenin işçiden her ay imzalı ücret bordrosu alması, işyeri hekiminden düzenli sağlık raporu alması, fazla mesai, bayram çalışmaları ve yıllık izinleri bordroda taahhuk ettirmesi gibi küçük önlemler hem işçiyi hem de işvereni koruyacaktır. Bu konuda işverenlerin bir dava süreci başlamaması için önleyici hukuki danışmanlık alması hayati önem taşımaktadır.

 1. YARGITAY KARALARI UYARINCA UYGULAMADA İŞVERENİ İLGİLENDİREN KOLAYLIKLAR

4857 Sayılı İş Kanunu işçiye olduğu gibi işverene de sorumluluk yüklemiştir. Özellikle işveren açısından sorumlulukları incelediğimizde işverenin çalışanı ile yapmış olduğu iş sözleşmesi veyahut toplu iş sözleşmesine uyması en büyük yükümlülüklerinden biridir. Diğer yükümlülükleri kısaca değerlendirecek olursak;

 • Ücret bordrosunda işçinin el yazısı ile imzasını alma,
 • Fazla mesaileri, resmi ve dini bayram çalışmalarını vs taahhuk ettirme,
 • Aylık/Haftalık imzalı “puantaj tabloları” ile işe giriş çıkış saatlerini belirginleştirme,(fazla mesainin ispatı açısından)
 • Ücretleri banka üzerinden ödeme (ispat açısından)
 • Çalışma koşullarında olağanüstü değişiklikleri (yer değişikliği vs) işçiye yazılı bildirip, rızasını alma
 1. İŞ KANUNU AÇISINDAN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • Çalışma/Hizmet belgesi verme,
 • Hafta tatili kullandırma,
 • Yıllık ücretli izin ve mazeret izni kullandırma,
 • Ücreti tam ve zamanında verme,
 • İş arama izni verme
 • Emzirme ve süt izni kullandırmak,
 • Ara dinlendirmesi,
 • İşçi özlük dosyası düzenleme,
 • İşçinin iş araç ve malzemelerini karşılama borcu,
 • Eşit davranma borcu,
 • İşin görülmesini gerektiren her türlü gideri karşılama,
 • İşçini kişiliğini koruma borcu

C.SOSYAL GÜVENLİK AÇISINDAN İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Ücretin tam ve eksiksiz olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi,
 • Çalışanın işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin zamanında Kuruma bildirilmesi,
 •  Aylık Prim Hizmet Belgelerinde eksik gün nedenlerinin doğru olarak bildirilmesi,
 • Kurumdan geçici iş göremezlik ödeneği alacak sigortalıların iş ve işlemlerinin belirtilen sürelerde Kuruma bildirilmesi,
 • Sosyal güvenlik gereği primlerin belirtilen sürede ödenmesi,
 • Gerekli her türlü önlemi alma yükümlülüğü,
 • Bilgilendirme ve eğitim verme yükümlülüğü,
 • Sağlık gözlemi ve denetim yükümlülüğü,
 • Örgütlenme yükümlülüğü,
 • Denetleme yükümlülüğü işverene ait bulunmaktadır.

D.KVKK AÇISINDAN İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması hakkındaki Kanun, çalışanların özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemekte ve bir takım sorumluluklar getirmektedir. Bu kanunla çalışanların kişisel verilerikoruma altına alınmış ve işverene birtakım yükümlülükler yüklenmiştir.

Veri sorumlusu olarak işverenin alması gerekli olan zorunlu tedbirleri şu şekilde sayabiliriz:

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,
 • Şartları sağlaması halinde VERBİSE kayıt olmak,
 • Envanter Tutmak,
 • Aydınlatma Metni Hazırlamak ve Gerekli hallerde ilgili kişiden açık rıza almak

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277