Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
İzinsiz Fotoğraf Çekmek

İzinsiz Fotoğraf Çekmek

2024-06-27 16:40:44

İzinsiz Fotoğraf Çekmek

İzinsiz fotoğraf çekmek, TCK’ da Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar faslında geçen 132 -137 maddeleri arasında düzenlenmekte ve genel kanıya göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu, suçun işleniş biçimine göre kişisel verilerin kaydedilmesi suçunu oluşturabilmektedir. Hayatın gizli alanına karşı suçlar aşağıdaki gibidir.

  1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal
  2. Kişiler Arasındaki Konuşmanın dinlenip kayda alınması
  3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal
  4. Kişisel Verilen Hukuka Aykırı olarak kaydedilmesi
  5. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak paylaşılması

Bu suçlar maddi unsurları itibari ile birbirine çok karıştırılmaktadır. Yargıtayın emsal kararları ile birçok BERAAT kararı çıkmaktadır. Bu nedenle alanında uzman ankara ceza avukatı ya da ankara avukat hukuki desteği almanızı tavsiye ederiz.

Özel Hayat Nedir?

Özel hayat; kişinin sadece gözlerden uzakta, başkalarıyla paylaşmadığı, kapalı kapılar ardında, dört duvar arasındaki yaşantısı ve mahremiyetinden ibaret değil, herkesin bilmediği veya bilmemesi gereken, istenildiğinde başka kişilere açıklanabilen, tamamen kişiye özel hayat olayları ve bilgilerin tamamını içerir. Bu nedenle, kamuya açık alanda bulunulması, bu alandaki her görüntü veya sesin dinlenilmesine, izlenilmesine, kaydedilmesine, sürekli ve izinsiz olarak elde bulundurulmasına rıza gösterildiği anlamına gelmez. Kamuya açık alanda bulunulduğunda dahi, “kalabalığın içinde dikkat çekmezlik, tanınmazlık, bilinmezlik” prensibi geçerli olup, kamuya açık alandaki kişinin, gün içerisinde yapıkları, gittiği yerler, kiminle niçin, nasıl, nerede ve ne zaman görüştüğü gibi hususları tespit etmek amacıyla sürekli denetim ve gözetim altına alınması sonucu elde edilmiş bilgileri ya da onun başkalarınca görülmesi ve bilinmesini istemeyeceği, özel yaşam alanına girdiğinde şüphe bulunmayan faaliyetleri özel hayat kavramı kapsamına dâhildir; ancak, süreklilik içermeyen ve özel yaşam alanına dâhil olmayan olay ve bilgiler ise bu kapsamda değerlendirilemez. Yargıtay 12 CD 2019-4369 .E)

İzinsiz Fotoğraf Çekmek Cezası

İzinsiz Fotoğraf çekmek cezası TCK md. 134. Maddede belirtilmiştir. Buna göre Ses ve Görüntü kaydı almak sureti ile kişinin özel hayatını ihlal eden kimseye 2-6 Yıl arasındadır. İzinsiz çektiği görüntüleri hukuka aykırı olarak paylaşan kişilere verecek ceza ise 2-5 Yıl arasındadır.

İzinsiz Fotoğraf Çekmek Beraat (Cezasızlık) Hali

CMK'nın 217/2. maddesinde “Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir” kuralı getirilmiş  ancak ilgili maddede ortaya konulmak istenilen delilin kanuna aykırı olarak elde edilmiş olması halinde reddolunacağı, hukuka uygun olarak elde edilemeyen delillerin ispat aracı olarak kabul edilemeyeceği ve hükme esas alınmayacağı açıklanmıştır. Ancak bunun istinasları mevcuttur. İzinsiz Fotoğraf Çekmek ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlardan olsa da ses ve görüntü kaydı almak, kişisel verileri işlemek ya da paylaşmak bu istisnai hallede cezasızlık hali yani BERAAT sebebidir. Bu sebepler aşağıda belirtilmiştir.

  1. Kişinin bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmaması (Yargıtay 12 CD 2015/439 E.)
  2. Kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi riski (Yargıtay 4. CD 2015/14977 E.
  3. Ani gelişen durumlar& Kişinin kendine karşı saldırıda bulunulması (Yargıtay 12. CD 2013/13614 E.)
  4. Aile birliğine yönelen, onurunu zedeleyen, haksız bir saldırıyı önlemek için (Yargıtay 12. CD 2013/13614 E.)
  5. Başka bir delille olayı ispat etmenin mümkün olmaması (Hukuk davaları için)

İzinsiz Ses Kaydı Almak

İzinsiz ses kaydı almak 133. Maddede sayılan konuşmaların dinlenilmesi ve kayda alınması suçunu oluşturur. Ancak somut olaya göre özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna dayanarak da hakkınızda iddianame düzenlenebilir. Burada önemli olan husus kayda alınan konuşmanın “aleni” olmayan konuşmalardan olmasıdır. Örneğin bir siyasetçinin ya da bir öğretim görevlisinin kürsüde yaptığı konuşmayı kaydetmek bu suçu oluşturmayacaktır.

Burada suçun maddi unsuru yani fiil “kayda almaktır”. Bu kayıtları paylaşmak ise suçun nitelikli halini oluşturup 2-5 yıl arası hapis ve 4.000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.  Böyle bir soruşturma ya da kovuşturmaya taraf iseniz ankara ceza avukatı ya da ankara avukat danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.   

İnstagramda Başkasının Fotoğraf Paylaşma

İnstagramda başkasının fotoğraf paylaşma: özel hayatın gizliliği ya da verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme (md.136) suçunu oluşturur. Ancak Fotoğraf sahibi tarafından alenileştirilmişse, başka bir yerde halka açık yerde paylaşılmış ise ve de özel hayata dair bir fotoğraf değil ise suç olmaktan çıkabilir.

İnstagramda başkasının fotoğraf paylaşma bakımından anahtar kelime; paylaşılan verinin müştekinin başkalarının görmesini, bilmesini ve başkasında kalmasını istemeyeceği nitelikte özel hayatına ilişkin veri niteliğinde olup olmadığıdır. (Yargıtay 2022/4090 E.)

Yargıtay 12. CD 2018/1722 E. sayılı kararında “Sanık ...’ın katılan ile yapmış olduğu mesajlaşma içeriklerini katılanın rızası dışında diğer sanık ...’a vermesi eyleminde aleniyet unsurunun gerçekleşmesi nedeniyle haberleşmenin gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilemeyeceği, şartları bulunması durumunda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında değerlendirilebilir ise de konuşma içeriklerinin günlük hayata ilişkin olup içeriği itibariyle özel hayat kapsamında olmaması nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal suçu kapsamında da değerlendirilemeyeceği, öte yandan sanık ...’ın diğer sanık ...’ın mesajlaşma içeriklerini yayınlamasına iştirak etme eylemi nedeniyle de sanık ...’ın basın özgürlüğü kapsamında kalan ve suç oluşturmayan eylemi nedeniyle de mahkûmiyetine karar verilemeyeceği göz önüne alındığından beraatine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde mahkumiyetine karar verilmesi..” şeklide hüküm kurmuş ve konuşma içerikleri özel hayat kapsamında olmayıp günlük konuşma niteliğinde ise BERAAT kararı verilmesi gerektiğini tavsiye etmiştir.

Hukuka Aykırı Delili Mahkemeye Sunmak

Hukuka aykırı delili mahkemeye sunmak 136. Madde gereğince kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme suçunu oluşturabilir. Ancak yukarıda bahsedildiği gibi vakıanın başka türlü ispatlanma şekli yoksa, bi daha aynı kanıtı elde etme imkanı yoksa .. .vs gibi durumlarda cezasızlık hali söz konusu olacak ve kişi hakkında beraat kararı verilebilecektir. Özellikle boşanma davalarında eşler; aldatma, müsriflik ya da diğer ağır kusur hallerini birbirlerinin özel hayatına müdahale ederek ispat etmek istemekte ve birbirlerinden habersiz& rızasız edindikleri delilleri mahkemeye sunmaktadır. Bu durumda da tarafların Ankara avukat ya da ankara ceza avukatı hizmeti alması ve her delili direkt olarak mahkemeye sunmaması tavsiye edilir.

Özel Hayatın Gizliliği Şikayet Süresi Ne kadar ?

Fiilin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır.

İzinsiz Ses Kaydı Almak Suç Mu?

TCK 132 ve 136. arası sayılan maddelere göre kişinin "aleni olmayan" ses kaydını alan kişi, kanunda sayılan istisnai cezasızlık halleri dışında bu kayıtları almış ise suç işlemiş sayılacaktır.

İzinsiz ses kaydı almak cezası ne kadar?

TCK MD.133 uyarınca Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını gerektirir.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277