Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

2022-06-14 03:01:14

Mirasın Reddi

Mirasın reddi yasal ve atanmış mirasçılara tanınan bir haktır. Vasiyet alacaklısının mirası red hakkı bulunmamaktadır. Mirasın reddi ancak ve ancak mirasın açılması yani murisin vefatından sonra yapılabilir. Murisin sağlığında miras payı almak istemeyen müstakbel ve muhtemel mirasçılar ancak mirastan feragat sözleşmesi veya miras hissesinin devri sözleşmesi yapabilirler. Bu devir& feragat sözleşmeleri için ankara hukuk büroları vasıtası ile bir miras avukatı danışmanlığı nezdinde yapılmalıdır.

 • Mirasın reddi tek yanlı ve yenilik doğuran bir hukuki işlemdir.
 • Yenilik doğuran bir hak olduğu için mirasın reddinden dönülemez.
 • Mirası ret herhangi bir şarta ya da kayda bağlanamaz.
 • Mirasın reddi ile birlikte mirasçılık sıfatı ortadan kalkar.

Mirasın Reddi Türleri

Kişi mirasçılık sıfatını bozucu şarta bağlı olarak murisin ölümünde iktisap eder. Mirasın reddi ile bozucu şart gerçekleşmiş olur.Mirasın reddinin 2 türü vardır, bunlara değinmemiz gerekirse;

1-Olağan (açık) Ret:

Mirasçının mirasçılık sıfatını bırakmasıdır. Bunu yapabilmesi için mirasçının mirası reddetme hakkını kaybetmemiş olması lazımdır. Yani, yal mirasçılar, iradi mirasçılar ve devlet kendisine düşen mirası reddedebilirler.

2-Olağandışı(hükmen) Ret:

Mirasın kabulünün kendiliğinden olmasına istisna teşkil etmektedir. Murisin ölümü anında tereke borca batık ise ve bu durum şayi ve sabit olmuş ise kanun koyucu mirasçıların mirası reddini asıl, kabulünü istisna olarak öngörmüştür.Örneğin mirasbırakanın borç ödemeden aciz belgesi bulunuyor ise karine olarak mirasçıların mirası reddettikleri kabul edilmektedir. Bu durumda mirasçıların mirası reddetmelerine gerek kalmaksızın miras reddedilmiş sayılıyor. Böyle bir durumda mirasın kabulü için mirasçıların beyanda bulunmaları gerekir. Hükmi ret durumu dava yoluyla istenebileceği gibi icra takiplerinde de itiraz olarak ileri sürülebilir.

Mirası Ret Hangi Sürede Yapılmalıdır?

Mirası ret için 3 aylık hak düşürücü süre öngörülmüştür. Bu sürenin geçmesinden sonra miras kesin olarak kabul edilmiş sayılır. Bahsetmiş olduğumuz bu 3 aylık hak düşürücü süre murisin ölüm tarihinden itibaren başlar. Ancak mirasçı yurtdışında yaşamaktaysa ve ölüm tarihinden sonra haberi  olmuşsa ölümden haberdar olduğu tarihten itibaren 3 aylık süresi işlemeye başlayacaktır.Atanmış mirasçılar açısından bu süre atanmış mirasçı olduklarının kendilerine tebliğinden itibaren başlar.Atanmış ve kanuni mirasçıların haklı gerekçeleri varsa sulh hukuk hâkiminden sürenin uzatılmasını talep hakkı bulunmaktadır. Ancak sürenin uzatılması tamamen hâkimin takdirindedir. Bu süreler hak düşürücü süredir. Sürenin kaçırılması hakkın bir daha kullanılamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle ankara hukuk büroları vasıtası ile ya da miras avukatı danışmanlığı almanızı tavsiye ederiz.

 • Ret süresi içinde mirasçılar ölmüş ise bu ret hakkı ölen mirasçının mirasçılarına geçer. Bu mirasçılar da mirası reddetme hakkına sahip olacaklardır.Süre nerede kaldıysa oradanitibaren işlemeye devam edecektir.

Mirası Ret Hakkının Kullanılması

Mirası ret süresi içerisinde tek taraflı bir beyanla yazılı veya sözlü olarak sulh hukuk mahkemesine bildirilerek mirası ret hakkı mirasçılar tarafından kullanılabilecektir. Bu hakkı kullanırken ankara hukuk büroları vasıtası ile ya da bir miras avukatı danışmanlığı alınmasını tavsiye ederiz.

Mirası Ret Beyanından Dönülebilir Mi?

Miras reddedildiği takdirde normalde bu hakkın kullanılmasından vazgeçilememektedir ancak mirası ret beyanı ile ilgili irade sakatlığı halleri mevcut ise (yanılma, aldatma, korkutma) mirasın reddinden dönülebilecektir. Bu sayılan durumlar dışında mirasın reddinden dönmek mümkün değildir. Eğer herhangi bir baskı veya hile kullanılmak sureti ile miras hakkınızı reddetmiş iseniz Ankara avukatlık desteği almanız hak kaybına uğramamanıza yardımcı olacaktır.

 2721 Sayılı Kanun Mirasın Hükmen Reddi

4721 sayılı kanun md 605 de “Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.”  Denilmektedir.Bu maddeye dayanarak mirasçılar mirası süresinde reddetmedi ise mirasın hükmen reddi davası açılabilir.

Uygulamada genellikle mirasçılar ya süreyi kaçırmakta ya da “nasılsa tereke borca batık” diye düşünerek mirası reddetmemektedir. Daha sonra muris hakkında açılan icra takipleri ya da alacak davaları ile uğraşmak zorunda kalınmaktadır. Mirasın hükmen reddi davası ile tereke süresi geçse dahi reddedilebilir. Ancak bunun belli başlı şartları vardır. Mirasın hükmen reddi ve dava dilekçesi örneği ile ilgili yazımızı https://halilkaanemektar.av.tr/makaleler linkinden okuyabilirsiniz.

Mirasın hükmen reddi davası ile ilgili ankara hukuk büroları vasıtası ile ya da bir miras avukatı danışmanlığı alınmasını tavsiye ederiz.

Mirasın Reddinin Sonuçları

 • Mirası reddeden miras bırakandan önce ölmüş gibi mirasçı olamaz.
 • Yasal mirasçılardan birinin mirası reddetmesi durumunda eğer varsa onun miras payı altsoyuna geçecektir.
 • Atanmış mirasçılardan birinin mirası reddetmesi durumunda miras atanmış mirasçının altsoyuna intikal etmeyecektir. Ancak miras bırakan yapacağı alelade veya fev kalede işlemle bu durumun aksini kararlaştırabilir. Örneğin; X mirasçı olmazsa Y mirasçı olsun gibi.
 • En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras sulh hukuk mahkemesince iflas hükümlerine göre tasfiye olunur.Tasfiye sonunda arta kalan değerler mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir.

Mirasçılar olarak mirası ret mi yoksa kabul mü edeceğiniz konusunda emin olamıyorsanız Ankara avukatlık büroları aracılığı ile hukuki destek almanız aklınızdaki soru işaretlerini gidermeniz için siz değerli mirasçılara oldukça yardımcı olacaktır.

Mirasın Reddi Dilekçe Örneği

Mirasın reddi dilekçe örneği, Türk Medeni Kanunu’ndan kaynaklı olarak mirası reddetmek isteyen mirasçılar tarafından 3 aylık hak düşürücü süre içerisinde Sulh Hukuk mahkemesine sunulması gereken bir dilekçedir. 3 aylık bu sürenin kaçırılması halinde Murisin vefatı ile birlikte kendisine düşen mirastan pay almak istemeyen mirasçılar bir daha mirası reddedemeyeceklerdir.

Ankara miras avukatı hukuki desteği almak bu aşamada büyük önem arzetmektedir. Aşağıda hazırlanmış olan mirasın reddi dilekçe örneği ile konu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca konu hakkında detaylı olarak bilgi almak isteyen siz değerli okuyucularımız için sitemizde bulunan mirasın reddi adlı makaleye bu link üzerinden ulaşabilirsiniz. “https://halilkaanemektar.av.tr/makale/mirasin-reddi . Mirasın reddi dilekçe örneği somut olaylar dikkate alınarak dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır. Bu aşamada ankara miras avukatı vasıtası ile iş bu davanın açılmasında fayda olacaktır.

Mirasın reddi dilekçe örneği

 

ANKARA NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI          : AD SOYAD – (T.C:12121212121)

                        Adres

 

VEKİLİ             : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                        Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No:7/4 Balgat/Çankaya/ANKARA

DAVALI                       : HASIMSIZ.

 

KONU             : Mirasın reddi talebimizin sunulmasından ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR           :

 1. Müvekkil ……….’nın yasal mirasçısıdır. Muris ……….., 05/05/2021 tarihinde vefat etmiş bulunmaktadır.
 2. Müvekkil TMK kanunu gereğince 3 aylık hak düşürücü süresi içerisinde, muris …….’dan kalan mirasın kayıtsız şartsız olarak reddetmektedir.Duruma göre  Murisin borç durumu hakkında bilgi verilmelidir. Mutlaka muris hakkında avukatınıza bilgi veriniz!
 3. Bu sebeple, mirasın reddini talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

 

DELİLLER                     : Murisin ölüm kaydı, nüfus kayıt örneği, mirasçılık belgesi, tanık ve her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda açıklanan nedenlerle müvekkilim tarafından murisin bıraktığı mirasın reddedildiğine ilişkin talebimizin kabulüne karar verilmesini vekaleten talep ederim.

DAVACI VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

 

 

 

Mirasın Hükmen Reddi Dilekçe Örneği

Mirasın hükmen reddi dilekçe örneği, Türk Medeni Kanunu’ndan kaynaklı olarak mirası reddetmek isteyen mirasçılar tarafından 3 aylık hak düşürücü süreye bağlı olmaksızın Asliye hukuk mahkemesine sunulması ve gereken bir dilekçedir.

Mirasın hükmen reddi için kural olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek olmamakla beraber, miras bırakanın borçluları tarafından icra takibi başlatılmış ise, ilgili dosyaya müteveffanın mirasçısı olarak borçlu olarak eklenme tehlikesi de bulunmaktadır.

Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Asliye hukuk mahkemesinden murisin borca batık olduğunun ya da ödemeden aciz olduğunun tespiti talep edilmelidir. Bu tespit yapılmadığı takdirde mirasbırakanın alacaklıları asla peşinizi bırakmayabilir.

Ankara miras avukatı aracılığıyla konu hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Aşağıda sizler için hazırlamış olduğumuz mirasın hükmen reddi dilekçe örneği ile mirasın hükmen reddinin nasıl talep edilebileceği gösterilmiştir.

Mirasın hükmen reddi dilekçe örneği genel olarak hazırlanmış olup somut olayınıza uygun dilekçe hazırlanması için Ankara miras avukatı yardımı almanız hak kaybı yaşamaktan da sizleri koruyacaktır. Mirasın hükmen reddi ile alakalı daha fazla bilgi sahibi olmanız için sitemizde bulunan kapsamlı makaleye buradan ulaşabilirsinizhttps://halilkaanemektar.av.tr/makale/mirasin-reddi

 

Mirasın hükmen reddi dilekçe örneği

 

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

 

DAVACI          : AD SOYAD – (T.C:11111111111)

                        Adres

VEKİLİ             : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                        Ziyabey Caddesi 1419. Sokak No:7/4 Balgat/Çankaya/ANKARA

 

DAVALI                       : AD SOYAD – (T.C:22222222222) (İCRA TAKİBİ BAŞLATAN MURİSİN ALACAKLILARI)

                        Adres

 

KONU             : Murisin terekesi borca batık olduğundan, mirasın hükmen reddi tespiti talepli dilekçemizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR           :

 1. Muris A 05.05.2021 tarihinde vefat etmiştir.
 2. Müvekkilim B, nüfus kayıt örneğinde de sabit olduğu üzere murisin oğlu olup yasal mirasçısı konumundadır.
 3. Muris A ölümünden önce çok miktarda borç yapmış olup, kendisi hakkında sağlığında açılıp artık kesinleşmiş icra takipleri ve henüz hali hazırda icra takibe konu edilmemiş borçları mevcuttur.
 4. Alacaklı davalı tarafından murise yöneltilen icra takibine ilişkin ödeme emri, müvekkilin dosyaya borçlu olarak eklenmesi ile tebellüğ olmuştur. Ancak müvekkilim babasının terekesinin borca batık olması sebebiyle mirasın hükmen reddi gereği herhangi bir işlem yapmamıştır.

Her ne kadar Türk Medeni Kanunu’na göre kural olarak mirasçıların mirası reddetmeleri için 3 aylık yasal süre öngörülmüş ise de TMK madde  605/2’de bu durum açıklanmıştır. İlgili maddeye göre mirasbırakanın borca batık olduğu ve ödemeden aczi açıkça belli ya da resmi olarak tespit edilmiş ise mirasın reddedilmiş sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Miras bırakanın ölüm tarihindeki terekesi dâhilinde pasiflerinin toplamı aktiflerinin toplamından açıkça fazladır.

 

Yukarıda anlatılan nedenlerle, müvekkilin mirasın hükmen reddi amacıyla sayın mahkemeye başvurma zorunluluğu hasıl olmuştur.

Not: Bu dava açılırken terekenin aktif malvarlıkları üzerinde bir tasarruf yapılıp yapılmadığı hususunu mutlaka avukatınıza anlatınız!!!

 

HUKUKİ SEBEPLER     : HMK, TMK ve ilgili tüm yasal mevzuat

DELİLLER                    :Mirasçılık belgesi, tanıklar, ilgili ödeme emri, müteveffanın(murisin) malvarlığı araştırması için tapu müdürlüğü yazısı, bankalara SGK Trafik Tescil Şube Müdürlüğü yazılacak müzekkereler,  Yargıtay kararları, bilirkişi incelemesi,  her türlü yasal delil.

NETİCE VE TALEP      : Yukarıda detaylı olarak açıkladığımız sebeplerle ve sayın hakimliğinizce resen tespit edilecek sair hususlar dahilinde;

 1. Mirasbırakanın vefat ettiği tarihte terekesinin borca batık olduğunun tespitine,
 2. Müvekkilin hükmen red hakkı olduğunun tespitine,
 3. Mirasın hükmen reddine karar verilmesini vekaleten talep ederiz. 21.06.2022

DAVACI VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

 

 

 

 

Reddi miras ölümden kaç gün sonra yapılır?

İlgili kanunda mirasın reddi için uygun görülen hak düşürücü süre 3 ay olarak belirlenmiştir.

4721 sayılı Kanun içeriği nedir?

Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Ölümü tarihinde miras bırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.” Denilmektedir

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277