Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Satışın Düşürülmesi

Satışın Düşürülmesi

2024-05-01 18:28:59

Satışın Düşürülmesi

Satışın düşürülmesi:  İcra iflas kanununa göre süresi içinde istenmemesi, birinci ve ikinci ihalelerde alıcı çıkmaması, kıymet taktirinin usulsüz olması, sürelere riayet edilmemesi, kıymet taktir raporunun tüm ilgililere tebliğ edilmemesi,  alacaklarının alacağından ya da satıştan feragat etmesi halinde ihalenin ve fesada uğraması sonucu açılacak ihalenin feshi davasının kazanılması yolu ile düşürülebilir.

İcra, alacaklının borçludan alacağını tahsil etmek için yasal bir yol olarak kullanılan bir yöntemdir. Ancak, icra süreci genellikle taraflar arasında anlaşmazlıklara neden olabilir ve borçlu için ciddi mali sonuçlar doğurabilir. İşte bu noktada, icra takibinin durdurulması veya satışın düşürülmesi gibi müdahaleler gündeme gelir. Ancak, icradan satışın düşürülmesi mümkün müdür? Bu sorunun cevabı, karmaşık hukuki süreçlerle dolu bir konuyu aydınlatmak için incelenmesi gereken önemli bir meseledir. Bu makalede, icradan satışın düşürülmesi yollarından birini, bu yolun yasal çerçevesini ve bu sürecin nasıl işlediğini detaylı bir şekilde ele alacak, işbu hale dair kesinleşmiş Yargıtay kararlarına göz atacağız. Ancak siz değerli okuyucularımızdan borçlu da olsanız, ihale alacaklısı da olsanız mutlak suretle ankara icra avukatı ya da ankara avukat desteği almanızı tavsiye ederiz.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363. maddesi "İstinaf yoluna başvurma ve incelenmesi" başlıklı olup İcra Mahkemelerince verilen kararların hangilerine karşı istinaf yoluna başvurulabileceğini ve ilgili başvurunun sonuçlarını bildirmektedir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363/1 maddesi "İcra mahkemesince 85 inci maddenin uygulanma biçimi, icra dairesi tarafından hesaplanan vekâlet ücreti, 103 üncü maddenin uygulanma biçimi ve bu maddede düzenlenen davetiyenin içeriği, yediemin ücreti, yediemin değiştirilmesi, hacizli taşınır malların muhafaza şekli, kıymet takdirine ilişkin şikâyet, ihaleye katılabilmek için teminat yatırılması ve teminatın miktarı, satışın durdurulması, satış ilânının iptali, süresinde satış istenmemesi nedeniyle satışın düşürülmesi, 263 üncü maddenin uygulanma biçimi, iflâs idaresinin oluşturulması, icra mahkemesinin iflâs idaresinin işlemleri hakkında şikâyet üzerine verdiği kararlara karşı, iflâs idare memurunun ücret ve masrafları hakkındaki hesap pusulası ve 36 ncı maddeye göre icranın geri bırakılmasına ilişkin kararları dışındaki kararlarına karşı, ait olduğu alacak, hak veya malın değer veya miktarının yedi bin Türk lirasını geçmesi şartıyla istinaf yoluna başvurulabilir. İstinaf yoluna başvuru süresi tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren on gündür. ... " şeklindedir.

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363/4 maddesi kapsamında ise “1. fıkranın devamı olarak, belirtilmiş olan (istinaf kanun yoluna tabi olmayan) kararlar haricinde kalan TÜM kararlara karşı istinaf kanun yoluna başvuru yapılması halinde,  ... İstinaf yoluna başvuru satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz. ... " hükmünce satışın durdurulacağı / düşürüleceği izah edilmiştir.

Özetle, usule veyahut esasa ilişkin olduğu fark etmeksizin, tahdidi olarak belirtilmiş olan konular haricindeki konularda şikâyet başvurusu gerçekleştirilmesi halinde "İcra Hukuk Mahkemelerince" verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363/4 maddesi hükmü gereği satışı kesin suretle durdurmakta / düşürmektedir.

Satışın Düşürülmesi Talebi

Satışın düşürülmesi talebi icra müdürlüğüne yapılır. İcra müdürlüğü tarafından reddedilen işlemler “icra müdür işlemini şikayet” adı ile İcra Hukuk Mahkemesine taşınır. Mahkeme tarafından talebin reddi kararı çıkarsa süreç istinaf kanun yoluna taşınır ve buradan karar verilinceye kadar satışın durdurulmasına karar verilir. Bu safahat esnasında ankara avukat ya da ankara icra avukatı hizmeti almanız hak kaybına uğramanızı engeller. Talep örneği bir alt başlıkta paylaşılacaktır. Satış düşürmesi için belli başlı sebepler şunlardır.

  1. Usulsüz Tebligat
  2. Satış için öngörülen sürelerine riayet etmemek
  3. 150/c şerhinin olmaması
  4. Harcın geç yatırılması
  5. 3. Kişilerin mülkiyet& istihkak iddiası
  6. Kıymet Takdiri ile ilgili usulsüzsülük
  7. İlan ile ilgili usulsüzlük vs…

Satış Düşürülmesi Talebi Örneği

Satış Düşürülmesi Talebi Örneği İİK md. 363/4 uyarınca icra müdürlüğüne yapılan reddedilmesi halinde İcra Hukuk Mahkemesine şikayet yolu ile başvurulabilen bir talep türüdür. Hemen belirtmek gerekir ki aşağıda göreceniz tamamen fikir vermesi açısından olup avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

ANKARA İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE

DOSYA NUMARASI           : 2021/113005 E.

TALEPTE BULUNAN         :

VEKİLİ                                 : Av. Halil Kaan EMEKTAR

KONU                                    : Ankara İcra Müdürlüğünün 2021/sayılı dosyasına ilişkin şikayetimize dair verilmiş olan Ankara …. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/… E. 2023/….. K. sayılı ve 14.12.2023 tarihli kararına karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuş olması sebebiyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363/4 maddesi gereği, Ankara ... İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/... E. 2023/....K. sayılı ve 14.12.202. tarihli kararının kesinleşmesine kadar satış işlemlerinin durdurulmasına karar verilmesi talepli memur muamelesini şikayet dilekçemizdir.

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah olunan ve sayın mahkemenizce re'sen gözetilecek nedenlerle, dosya üzerinden inceleme yapılarak ve İVEDİLİKLE;

Haklı şikayetimizin KABULÜNE, Ankara … İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/… E. 2023/.. K. sayılı ve 14.12.2023 tarihli kararına karşı tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulduğu da göz önünde tutularak, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 363/4 maddesi hükmünce Ankara İcra Müdürlüğünün 2021/113005 sayılı dosyası kapsamındaki satış işlemlerinin Ankara …. İcra Hukuk Mahkemesinin 2022/ E. 2023/ K. sayılı ve 14.12.2023 tarihli kararının kesinleşmesine kadar DURDURULMASINA karar verilmesini talep ederim.1/05/2024

TALEP EDEN VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanununun 363/4 Maddesinin Uygulanabilme Şartları Nelerdir?

Satış kararına karşı yapılan şikâyette İcra Hukuk Mahkemesin verdiği kararı istinafa başvurarak durdurmak ancak şu şartlarında birlikte gerçekleşmesi ile mümkündür:

  1. Usule veyahut esasa ilişkin olduğu fark etmeksizin, tahdidi olarak belirtilmiş olan konular haricindeki konularda şikâyet başvurusu gerçekleştirilmesi,
  2. Şikâyet üzerine "İcra Hukuk Mahkemelerince" verilen karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulması,
  3. İlgili İcra Müdürlüğünden satışın durdurulmasının / düşürülmesinin talep edilmesi.

Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yetkili icra mahkemesi, takip dosyasının açıldığı icra veya iflas dairesinin bağlı bulunduğu icra hukuk mahkemesidir. Bu yetkinin kesin yetki olduğu kabul edilmektedir.

Şikâyet Süresi Geçtiyse Ne Yapılabilir?

Süreye tabi olmayan şikâyet durumları arasında şunlar yer alır: hakkın gereksiz şekilde ertelenmesi, hakkın gereksiz şekilde yerine getirilmemesi ve kamu düzenine aykırılık.

Satış Gününden Ne Kadar Öncesine Kadar Satışın Düşürülmesi Mümkün Olabilir?

Esasen, satış günü içerisinde dahi satışın durdurulması/ düşürülmesi söz konusu olabilmektedir. Nitekim İcra Müdürlüklerince, gerçekleştirilen satışın tutanakla sabit hale getirilmesi genellikle satış gününün bir gün sonrasına bırakılmaktadır. Dolayısıyla son tutanağın imzalandığı ana kadar satışın düşürülmesi talep edilebilecektir.

Bununla birlikte, ankara icra avukatı yardımı alınacak olması halinde en geç kıymet takdirinin yapılması akabinde avukat ile iletişime geçilmesi yerinde olacaktır. Zira, dosyanın tümüyle incelenmesi ve dosyada bulunan eksikliklerin tespit edilmesi zaman almakta, yapılacak başvurular ve yasal süreler sebebiyle ekstra zaman ihtiyacı meydana gelebilmektedir.

Emsal Yargıtay Kararlarının İlgili Kısımları

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 2022/2279 E. 2022/4618 K. 07.04.2022 T : " ... İstem, icranın geri bırakılması değil de İİK'nun 16-18 maddeleri kapsamında şikâyet ise genel kural olan İİK'nun 363/4 ve 363/3 maddeleri uyarınca istinaf - temyiz istemi satışı durduracaktır. ...

 ... Somut olayda... İhalenin istinaf talebinden sonra 20.08.2020 tarihinde gerçekleştiği görülmektedir. ... İstinaf başvurusu üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'nun 363/4 maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, şikâyetçi borçlu yönünden taşınmazın satışı mümkün değildir. ... "

YARGITAY 12. HUKUK DAİRES; 2020/3459 E. 2020/7229 K. 21.09.2020 T : " ... 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2017/183 E. - 2018/367 K. sayılı dosyası incelendiğinde; şikayetçi Muharrem Keskin vekilinin icra mahkemesine başvurusunun, kendisine TMK'nun 887 maddesi gereğince muacceliyet ihbarnamesi gönderilmediğinden bahisle takibin iptali istemine yönelik şikayet olup, bu kararın istinafı üzerine verilecek karar beklenmeden ihale yapılması, İİK'nun 363/4. maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, dosya kapsamından anlaşılan bu durumun, mahkemece gerek istem üzerine gerek re'sen dikkate alınması gerekmektedir. İpotek veren yönünden satış mümkün olmadığından bu durumda zorunlu takip arkadaşı olan borçlu şirket yönünden de taşınmazın satışı mümkün değildir. ... "

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ2019/14139 E. 2020/669 K. 03.02.2020 T:" ... takibe yönelik itiraz ve şikayetler hakkında verilen icra mahkemesi kararları kesinleşmeden satışa gidilemez. ... "

Satışın Düşürülmesi Talebi Nereye Yapılır?

Öncelikle talep icra müdürlüğüne, sonra red halinde icra hukuk mahkemesine yapılır.

Kimler Satış Düşürülme Yapabilir?

İİK uyarınca, 100 madde alacaklıları, dosya alacaklısı, borçlu, ihaleye giren kişiler satışın düşürülmesini talep edebilir.

İcra Satış Durdurma Mümkün mü?

Satışın Düşürülmesi için açılan şikayette İİK md. 363/4 e göre dosya istinaf incelemesinden gelene kadar satış işlemleri durur.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277