Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Çekişmeli Boşanma Davası 2024

Çekişmeli Boşanma Davası 2024

2024-01-17 12:26:51

Çekişmeli Boşanma Davası 2024

Çekişmeli boşanma davası 2024 tarafların boşanma kararında veya boşanmaya bağlı mal paylaşımı, velayet, nafaka gibi konularda anlaşamamaları nedeniyle açmak durumunda kaldıkları ve ayrılığın resmileşip tarafların resmen "bekar" olmaları için açılan dava türüdür. 

Anlaşmalı boşanmada (TMK 166/3) tarafların en az bir yıl evli kalmaları şartı aranırken çekişmeli boşanmada tarafların birkaç dakika evli kalmış olmaları bile yeterlidir. Taraflar sadece bir dakika evli kalsalar bile çekişmeli boşanma davası açabilmektedirler.

Boşanma Nedenleri Nelerdir?

Türk hukukunda boşanma nedenleri Türk Medeni Kanunu 161-166. Maddeleri arasında sayılmış olup bu nedenler sınırlı sayı ilkesine tabidirler. Türk Hukukunda boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina (TMK 161)
 • Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış (TMK 162)
 • Haysiyetsiz hayat sürme (TMK 163)
 • Terk (TMK 164)
 • Akıl hastalığı (TMK 165)
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK 166)
 • Anlaşmalı boşanma (TMK 166/3)

Türk Medeni Kanununca boşanma sebepleri iki farklı ana ayrıma tabi tutulabilir. Bunlar

A-Özel-Genel Boşanma Sebepleri: Bu ayrım boşanma sebebinin belirli ve somut bir olaya dayanıp dayanmadığı ve belirli bir süreye tabi olup olmadığına bağlı olarak yapılmaktadır.

Boşanma sebebi belirli ve somut bir olaya dayanıyorsa ve kanunda dava açmak için hak düşürücü bir süre öngörülmüşse bu sebep özel boşanma sebebidir.

Boşanma sebebi genel ve soyut olgulara dayanıyorsa ve dava açmak için bir süre öngörülmemişse bu sebep genel boşanma sebebidir.

 

Özel Boşanma Sebepleri

Genel Boşanma Sebepleri

Zina

Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Terk

Akıl hastalığı

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması

Anlaşmalı boşanma

 

Boşanma davasında sebebi ve buna bağlı olarak süreyi tayin etmek hak ve menfaatlerin korunması açısından son derce önemli olduğu için bu aşamada Ankara avukat veya Ankara boşanma avukatı desteği almanız önemle tavsiye edilir.

 

B-Mutlak-Nispi Boşanma Sebepleri: Bu ayrım boşanmaya konu olayın hâkimin boşanmaya karar verebilmesinde tek başına gerekli ve yeterli olup olmamasına göre yapılmaktadır.

Mutlak boşanma sebepleri boşanma kararı verilebilmesi için tek başına gerekli ve yeterli olmaktadır. Bu sebeplerin yanında ayrıca ortak hayatın çekilmez olup olmadığına bakılmaz.

Nispi boşanma nedenlerinde ise boşanmaya konu olayın ortak yaşamı çekilmez hale getirmesi şartı aranır.

 

Mutlak Boşanma Sebepleri

Nispi Boşanma Sebepleri

Zina,

Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

Terk

Anlaşmalı boşanma

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

Akıl hastalığı

Evlilik birliğinin temelden sarsılması

 

Çekişmeli Boşanma Davası Yetkili ve Görevli Mahkeme

Çekişmeli boşanma davalarında görevli mahkeme; aile mahkemesi, aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesidir.

Çekişmeli boşanma davasında yetkili mahkeme; eşlerden birinin yerleşim yeri veya tarafların davadan önce son kez en az 6 ay birlikte yaşadıkları yer mahkemesidir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası nasıl açılır? , boşanma talebinde bulunan eşin hazırladığı boşanma dava dilekçesinin nöbetçi aile mahkemesine sunulmasıyla resmi olarak başlamış olur. Ancak, dilekçelerde yer alması zorunlu olan unsurların (mahkemenin adı, davacı ve davalının adı, , adresleri, T.C. kimlik numaraları, dava konusu malvarlığı ise dava değeri, davacının iddialarını destekleyen vakıaların anlatımı vs) bulunması gerekmektedir. Eğer bu unsurlarda bir eksiklik tespit edilirse dava reddedilip yapılan masraflar ve emekler boşa gitmiş olacaktır.

Özellikle okurlarımıza avukatsız boşanma davası açmama, arzuhalcilerden alınan dilekçelerle mahkemeye gitmemeleri konusunda ikazda bulunuyoruz. Boşanma davası çok karışık ve usulü şartları ağır olan bir dava olduğundan mutlak suretle ankara boşanma avukatı ya da ankara avukat hizmeti almalarını, mümkünse anlaşmalı boşanma ihtimalini sonuna kadar zorlamalarını tavsiye ediyoruz.

Boşanma davası açılıp dilekçeler aşaması geçtikten sonra Ön inceleme duruşması, gerçekleşir. Mahkeme hâkimi bu aşamada dava şartlarını ve ilk itirazları inceleyecek, uyuşmazlık konularını belirleyecek ve tarafların delillerini sunması ve toplanması için hazırlık işlemlerini gerçekleştirecektir. Ayrıca, mahkeme hâkimi tarafları sulh olmaya ve arabuluculuğa teşvik edecektir. Ön inceleme duruşmasında tanık dinlenmez. Önemli bir nokta olarak belirtmek gerekirse, eğer davalı taraf duruşmaya katılmazsa yapılan işlemlere itiraz etme hakkını kaybedebilir ve davacı taraf davalının olmadığı duruşmada iddia ve savunmasını genişletebilir. Boşanma davası dilekçe örneği için https://www.halilkaanemektar.av.tr/makale/cekismeli-bosanma-davasi makalemize de göz atabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

 • Dava Türk Medeni Kanunu’nda sayılan sebepler ile açılmalıdır.
 • Davanın açılması gereken görevli ve yetkili mahkeme doğru belirlenmelidir.
 • Boşanma sebepleri ve delilleri dava dilekçesinde eksiksiz bir şekilde belirtilmelidir.
 • Davanın açılmış sayılması ve tebligatın davalı eşe ulaşabilmesi için dava harç, masraf ve giderleri eksiksiz yatırılmalıdır.
 • Davayı açan eşin davayı açıp takip edecek ekonomik gücü yoksa adli yardım talebinde bulunması faydalı olacaktır.
 • Boşanma sebeplerini ispata yarayacak deliller somutlaştırılarak dilekçeye eklenmelidir.
 • Son olarak davada hak kaybına uğramamak ve davayı titizlikle takip edip sonuçlandırmak için Ankara boşanma avukatından yardım ve hizmet almanız önerilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller Ne Zaman Sunulur

 Boşanma davasında deliller dava sürecinin belirli aşamalarında sunulmalıdır. Bu aşamalara şu şekilde özetlenebilir:

1-Dava Dilekçesi İle Birlikte: Boşanma davası açıldığında dava dilekçesi ile birlikte delil de sunulmaktadır. Bu, davanın giriş aşamasında mahkemeye sunulan ilk belgeler arasındadır. Deliller, dava dilekçesinde belirtilen iddiaları desteklemek amacıyla eklenir.

2-Ön İnceleme Duruşmasında: Dava sürecindeki ilk duruşma olan ön inceleme duruşması sırasında tarafların delillerini sunma ve mahkemeye tanık bildirme fırsatları vardır. Ön inceleme duruşmasında mahkeme taraflara dilekçelerinde belirttikleri veya başka yerden getireceklerini söyledikleri delil ve belgeleri sunmaları için 2 haftalık kesin süre verir.

3-Tanık Ve Delil Bildirme Süreleri: Mahkeme, ön inceleme duruşmasından sonra taraflara 2 haftalık esin süre vererek tanıkları ve delilleri bildirmelerini ister. Bu süre zarfında taraflar, mahkemeye sunacakları delilleri ve çağıracakları tanıkları belirlemelidir. Taraflar bu süre zarfında tanıklarını ve delillerini belirtmezlerse bu tanık ve delillerden vazgeçmiş sayılacaklardır.

Tanık ve delil sunma bakımından sürelerin doğru kullanılması ve hak kaybına uğramamak için davanızı Ankara boşanma avukatı eliyle takip ettirmenizi önemle tavsiye ederiz.

Mahkemeye Kaç Tanık Bildirilmelidir?

Çekişmeli boşanma davalarında tanık bildirmede herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Ancak hakim, belirtilen tanıkların hepsini dinlemek zorunda olmayıp dava hakkında bir kanaate varacak kadarını dinleyebilir.

Gizlice Ses Ve Görüntü Kaydı Almak Suç Teşkil Eder Mi?

Çekişmeli boşanma davalarında gizlice alınan ses ve görüntü kayıtları sıklıkla delil olarak mahkemeye sunulmak istenmektedir. Ancak gizlice ses ve görüntü kaydı almak Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olarak değerlendirildiğinden bu yolla elde edilen delillerin mahkemeye sunulması sakıncalıdır. Buna karşın Yargıtay bazı ayrıksı durumlarda gizlice alınan ses ve görüntü kayıtlarını hukuka uygun yolla elde edilmiş delil olarak kabul edip davada kullanılmasını uygun bulabilmektedir. Somut olaya göre farklılık gösteren bu sorunun çözümü için Ankara boşanma avukatı hukuki desteği almanızı öneririz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Hakim Ne Sorar?

Çekişmeli boşanma davalarında hâkimin olayı ve iddia edilen vakaları aydınlatma, nihayetinde ise kendinde oluşan kanaate göre karar verme sorumluluğu olduğu için taraflara ve tanıklara çiftin aile hayatı, iddia edilen olaylar ve mevcut durum hakkında çeşitli sorular sorabilmektedir. Bu durumda önemli olan şey sakin kalıp hâkimin sorularına olabildiğince açık ve net cevaplar verebilmektir.

Boşanma Davasında Kusur

Boşanma davasında kusur, boşanma davasında dayanılan bir veya birden fazla sebebi ifade etmektedir. Kusur, mutlak olarak tek bir tarafa ait olmayabilir. Bu gibi durumlarda bir taraf ağır kusurlu, diğer taraf hafif kusurlu olarak nitelendirilir. Nitelendirme sonucu olarak tam kusurlu veya ağır kusurlu eşin diğer tarafa tazminat ödemesine karar verilebilir. Bu gibi durumlarda kusur değerlendirmesini iyi yapabilmek ve hak kaybına uğramamak açısından Ankara boşanma avukatı hukuki desteği alınması faydalı olacaktır.

Çekişmeli Boşanma Davasında Deliller

Çekişmeli boşanma davalarında hâkim boşanmaya, nafakaya, tazminata ve velayete dair kararlara hükmederken önüne getirilen delillere dayanmaktadır. Türk hukukunda çekişmeli boşanma davası özelinde getirilmiş bir delil kısıtlaması olmamakla birlikte hukuka aykırı yolla elde edilmiş deliller çekişmeli boşanma davasında da delil olarak kullanılamayacaktır. Bu sebeple tarafların delil sunumuna özen göstermeleri gerekmektedir.

Boşanma Davasını Önce Kim Açmalıdır?

Boşanma davasını önce açmak taraflara menfaat sağlar doğru bilinen bir yalandır. Türk hukukunda böyle bir şey söz konusu değildir. Ancak tarafların ikişer dilekçe verme hakkı olduğundan ilk davayı açanın davayı yönlendirme ve karşı tarafı savunmada kalmaya itme gibi psikolojik avantajları olabilir. Hukukumuzda “karşı dava” müessesesi de olduğundan bu durum da uzman bir ankara boşanma avukatı tarafından kolaylıkla aşılabilecektir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davasının ne kadar sürer sorusu hakkında net bir şey söylenememekle beraber dava süresi; davanın görüldüğü mahkemenin yoğunluğu, iddia ve savunmaların kuvveti ve hâkimde yeterli kanaati oluşturmaya bağlı olarak ortalama 1 yıldır. Sürecin uzamaması ve davanızın mümkün olduğunca kısa sürede sonuca bağlanması açısından Ankara boşanma avukatı ve ya ankara avukat hukuki yardımı almanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Neler Olabilir?

Çekişmeli boşanma davası birçok sebebe dayanılarak açılabilmektedir. Örnek olarak psikolojik şiddet, ilgisizlik, kötü kokma, kişisel bakım eksikliği, iktidarsızlık, hakaret, aldatma, terk, cinsel istismar, alkol bağımlılığı gibi sebepler sayılabilir. Çekişmeli boşanma davaları taraflar arasında geri dönülmez sonuçlar doğurabileceğinden sebepleri ve çözüm yollarını iyi tayin etmek önemlidir. Bu konuda anlaşmalı boşanma avukatı ankara avukat hukuki hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Çekişmeli Boşanma Davasını Kazanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Çekişmeli boşanma davalarının başarılı bir şekilde sonuçlanabilmesi için usul ve yasa tarafından belirlenen sürelere büyük hassasiyetle yaklaşmak gerekmektedir. Özellikle usul eksiklikleri, sahip olunan açık haklılık durumuna rağmen delil sunma hakkının kaybedilmesine yol açabilir.

Dava dilekçesinin sunulma aşamasında talep ve iddiaların doğru bir şekilde belirlenmesi oldukça kritiktir. Ayrıca karşı tarafın yapacağı hamlelere karşı yapılacak hamleleri belirlemek dava sonucu için hayati önem taşımaktadır.

Bu belirtilen adımlara uyum sağlayarak, çekişmeli boşanma davasında başarı şansı önemli ölçüde artacaktır. Çünkü çekişmeli boşanma davaları karmaşık süreçlere sahiptir ve bu süreçlerde doğru ve profesyonel bir yaklaşım sergilemek, davayı başarıyla sonuçlandırmak için kritik bir faktördür. . Ankara boşanma avukatları, bu konuda deneyimli bir rehberlik sunarak davanın etkili bir şekilde takip edilmesine yardımcı olacaktır.

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanma davasında nafaka tarafların çalışıp çalışmaması ve ekonomik durumu, şehir enflasyonu, çocuk sayısı ve yaşı, tarafların bakmakla yükümlü oldukları başka kişilerin olup olmaması gibi durumlara göre değişir. Nafaka davasına ilişkin makalemizi https://www.halilkaanemektar.av.tr/makale/nafaka-davasi-ve-nafaka-cesitleri linkinden okuyabilirsiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Mal Paylaşımı Yapılır Mı?

Çekişmeli boşanma davası ve mal paylaşım davası aynı anda açılabilse bile mal paylaşım davasının görülebilmesi için öncelikle boşanma davasının sonuçlanması gerekmektedir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası sonuçlanana kadar mal paylaşımı yapılamamaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Reddi Halinde Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davası tam kusurlu veya ağır kusurlu eş tarafından açılmışsa veyahut dayanılan boşanma sebebi ispatlanamamışsa dava reddedilir.  Dava reddedilirse aynı sebepten boşanma davası açabilmek için 3 yıl beklemek gerekmektedir.  Bu nedenle hak kaybına uğramamak için davanın Ankara boşanma avukatı ya da ankara avukat eli ile açılmasını tavsiye ederiz

Boşanma Davası Avukatlık Ücreti

2024 yılı AAÜT ye göre Aile Mahkemelerinde avukatlık asgari ücreti 17.900 TL' dir.

Boşanma Davası Masrafı

2024 yılı için hem boşanma davası hem de mal rejimi davası için ortalama dava açma tutarı 4500 TL civarında tutmaktadır.

Velayet sonradan değiştirilebilir mi?

Boşanma kesinleştikten sonra kanunda sayılan şartların varlığı halinde

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277