Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan Mal Kaçırma

2023-03-04 15:34:19

 

 

 

 

 

 

 

Mirastan Mal Kaçırma

Mirastan mal kaçırma ; miras bırakanın, mirastan mal kaçırma niyetiyle gerçekçe bağışlama olan işlemi diğer mirasçılarına ya da üçüncü bir kişiye tapuda satış olarak göstermesidir. Hak kaybına uğramamanız adına alanında uzman bir Ankara miras avukatı ile çalışmanızı, Ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Muris Muvazaası Nedir

Muris muvazaası ; miras bırakan sağlığında bir taşınmazını yasal mirasçısına veya herhangi bir üçüncü kişiye bağışlamak iradesi söz konusuyken bağışlamayıp; o kişi ile anlaşarak tapuda satış olarak göstermişse burada muris muvazaası söz konu olmaktadır.

Muris Muvazaasında Mirasçıların Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar

 1. Tenkis Davası
 2. Mirasta Denkleştirme Davası
 3. İptal Davası
 4. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi Davası

Muris Muvazaası Dava Şartları

 1. Miras bırakan kendisine ait tapuya kayıtlı taşınmazını sağlığında, yasal mirasçısına veya üçüncü bir kişiye tapuda satış göstermek suretiyle ve bir bedel almaksızın (gerçekte bir bağış olarak) devretmiş olmalıdır.
 2. Devredilen taşınmaz tapuya kayıtlı olmalı ve devir resmi şekil şartlarına uygun bir biçimde yapılmış olmalıdır.
 3. Miras bırakanın devirdeki amacı, yasal mirasçılarını miras haklarından mahrum bırakmak yani mal kaçırma kastı olmalıdır.
 4. Muvazaa davası açılabilmesi için miras bırakanın vefat etmiş olması gerekir.

Muris Muvazaasının Unsurları

 1. Görünürdeki İşlem: taşınmazın satışı veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında yapılan temlik işlemi
 2. Muvazaa anlaşması: tarafların anlaşması
 3. Üçüncü kişileri aldatma kastı: tarafların mirasçılardan mal kaçırmak niyetiyle hareket etmeleri
 4. Gizli İşlem: taşınmaz bağışı

Yargıtay Uygulamasına göre muris muvazaası davalarında;

 1. Ülke ve yörenin gelenek ve görenekleri,
 2. Toplumsal eğilimleri,
 3. Olayların olağan akışı,
 4. Davalının alım gücünün olup olmadığı,
 5. Satış bedeliyle sözleşme tarihlerindeki gerçek değer arasındaki fark
 6. Murisin sözleşmeyi yapmakta haklı ve makul bir nedenin bulunup bulunmadığı
 7. Taraflar ile muris arasındaki beşeri ilişki gibi olgulardan yararlanılmasında” zorunluluk vardır.

Muris Muvazaasının Sonuçları

 • Muvazaalı işlem kesin hükümsüzlük yaptırımına tabi olup, taraflar arasında hiçbir hukuki sonuç, alacak ve borç doğurmaz.
 • Belirli bir zaman geçmesi, muvazaa sebebinin ortadan kalkması veya tarafların sözleşmeye icazet vermesi sözleşmeyi geçerli hale getirmez.
 • Taraflar muvazaalı sözleşmeyi bilerek ve isteyerek yaptıkları için bu işlem nedeniyle herhangi bir zarara uğramış olsalar bile, TMK m.2 kapsamında dürüstlük kuralına aykırılık olacağından bu zararın tazminini isteyemezler. Yeter ki talepte bulunan taraf, karşı tarafın hileli ve aldatıcı davranışlarına maruz kalmamış olsun.
 • Yapılan bu işlem taraflar arasında alacak ve borç ilişkisi doğurmadığından, tarafların yaptıkları muvazaalı işlem kapsamında verdiklerini istemeleri mümkündür.
 • Muvazaalı işlemin batıl olduğunu taraflardan her biri ve hukuki yararı olan üçüncü kişiler ileri sürebilir.
 • Taraflar ileri sürmemiş olsa dahi açılmış olan bir davada hukuki işlemin kesin hükümsüz olduğu ortaya çıkmış ise bu durumda hakim hukuki işlemin hükümsüzlüğünü dikkate almak zorundadır.

Davanın Tarafları

Dava açan mirasçı veya mirasçılar, tereke iştirak halinde bulunsa bile pay oranında iptal ve tescil isteyebilirler.

Ancak dava açan kişi taşınmazın terekeye döndürülmesini istemişse dava dışı mirasçıların olurlarının alınması veya atanacak temsilci aracılığıyla davaya devam edilmesi şarttır.

Dava açan mirasçının temlik tarihinde mirasçı olması gerekmez.

 

 • Davalı: Muris muvazaası davası, murisin muvazaalı sözleşme ile taşınmazını devrettiği kişi, onun mirasçısı veya muvazaalı yahut kötü niyetli olarak taşınmazını devralan ikinci ve sonraki el durumunda bulunan kişiler aleyhine açılabilir.

Mal kaçırma davası usul bakımından özenle takip edilmesi gereken bir dava türü olup, mirasçı iseniz hak kaybı yaşamamak adına mutlaka bir Ankara miras avukatı ile çalışmanızı, Ankara avukat &danışmanlık hizmeti almanızı şiddetle öneririz.

 

Görevli Ve Yetkili Mahkeme

 • Muris muvazaasına nedeniyle tapu iptali ve tescil davası görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Yetkili mahkeme ise taşınmazın doğrudan aynına ilişkin dava olduğundan, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır. Bahsi geçen yetki kesin yetki olup, hakim tarafından re’sen dikkate alınır.

Not: Muvazaa davası ile tenkis davası birlikte kademeli olarak açılmış, taşınmazın bulunduğu yer ile miras bırakanın ikametgahı ayrı ilçe sınırları içinde ise yetkili mahkeme daha kapsamlı olan muvazaa davasına göre belirlenmelidir.

 • Dava konusu taşınmazlar, ayrı yargı çevresinde bulunduğu takdirde davacı HMK m. 12/son uyarınca davayı bu taşınmazlardan birinin bulunduğu yer mahkemesinde açabilir.

Saklı paylı mirasçıların mirastan mal kaçırma durumunda izleyeceği yollardan biri tenkis davası olup, konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Tenkis davası makalemize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İspat

 • İşlemde muvazaa olduğunu iddia eden taraf bunu ispatlamakla yükümlüdür. Bu durum TMK m. 6 hükmünün gereğidir.
 • Sözleşmede muvazaa yapıldığı iddiası bizzat sözleşmenin tarafı olan kişilerce ileri sürülebileceği gibi, sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişilerce de ileri sürülebilir. Muvazaanın nasıl ispatlanacağı, bu iddiayı kimin ileri sürdüğüne göre değişir.
 • Sözleşmenin tarafı olan kişilerin HMK m.200 gereğince iddialarını belge ile ispatlamaları gerekmekte olup, bu durumda HMK m. 203 istisnası uygulanmayacaktır.
 • Sözleşmenin tarafı olmayan üçüncü kişilerin yapılan muvazaalı işleme ilişkin belge temin etmeleri mümkün olmadığından üçüncü kişiler iddialarını her türlü delille ispatlayabileceklerdir.

Mirastan mal kaçırma (muris muvazaası) durumunda başvurabileceğiniz hukuki yollara ilişkin daha detaylı bilgi almak için mutlaka bir Ankara miras avukatı ile çalışmanızı, Ankara avukat &danışmanlık hizmeti almanızı şiddetle öneririz.

Yargılamada Geçerli Genel İlkeler

 • Muris muvazaası davası tek başına açılabileceği gibi, tenkis davası ile birlikte(kademeli) olarak açılabilir.
 • Ayrı açılan muris muvazaası davası ile tenkis davası birleştirilebilir.
 • Daha geniş kapsamlı olan muris muvazaası davası olumlu sonuçlanmışsa, ayrıca tenkis isteği hakkında bir hüküm kurulmasına gerek kalmaz.
 • Muris muvazaası davasında davacı pay oranında iptal ve tescil istemişse, mahkeme bu istekle bağlı olduğundan tüm tapunun iptaline ve taşınmazın terekeye döndürülmesine karar veremez.
 • Mirasçının, mirastan doğan hakkı murisin ölümü ile doğacağından, murisin sağlığında muris muvazaası sebebine dayanarak dava açılması mümkün değildir. Böyle bir dava açıldıktan sonra miras bırakan ölse bile, dava açıldığı tarihteki duruma göre değerlendirileceğinden, muris muvazaası davasının reddi gerekir.

Tapu iptal ve tescil davası birçok farklı sebebe dayanabilmektedir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgi edinmek için Tapu iptal ve tescil davası makalemize tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Dava Süresi Ve Zamanaşımı

 • Muris muvazaası zamanaşımı ; muris muvazaası davası hiçbir süreye bağlı değildir. Muvazaalı sözleşme belirli bir sürenin geçmesi ile geçerli hale gelmez.
 • Her zaman muris muvazaası davası açılabileceği gibi, açılmış bir davada itiraz olarak ileri sürülebilir.
 • Miras bırakan tarafından kadastro tespitinden önce tapulu taşınmaz muvazaalı şekilde temlik edilmiş ve miras bırakan kadastro tespitinden önce ölmüş, taşınmaz kadastroca devralan kişi üzerine tespit ve tescil edilmiş ise, miras bırakan bu tespit aleyhine açacağı muris muvazaası davasında tespit öncesi bir neden dayanmış sayılacağından 10 yıllık hak düşürücü süre içinde açılması gerekir.
 • Muris o taşınmazın tespit tutanağının düzenlenmesinden sonra ölmüşse, terekesi ve dava açma hakkı mirasçılarına geçeceğinden, bu durumda tespit sonrası bir nedene dayanmış olacağından, açacağı dava hiçbir süreye bağlı olmayacaktır.

Yargılama Harç Ve Giderleri

 • Yargılama için gerekli olan harçlar ve vekalet ücretine esas olarak alınan dava değeri, iptal kararı ile belirlenen pay veya belirlenen taşınmazın dava zamanında olan değeri, davacı tarafın miras payına düşen değeridir.
 • Muris muvazaası konusuna dayalı olarak açılan davada aleyhine hüküm kurulan taraf harç, yargılama giderleri ve vekalet ücretini ödemek durumunda kalır.
 • Muris muvazaası konusu ile açılan tapu iptal ve tescil davalarında da nisbi harç alınır. Bu harç dava değerinin ¼’ne tekabül eder. Davanın reddedilmiş olması veya konusuz kalmış olması hallerinde dava için maktu harca hükmedilir.
 • Davacının istemi ile dava başında alınan nisbi harç ile sonradan hükmedilen maktu harç arasında fark bulunması halinde bu fark davacıya geri verilecektir.
 • Mahkemece dava konusu için keşif yapılması gerekir. Yapılacak olan keşif esnasında ortaya çıkan değer bakımından harç tutarı tespit edilip bu tespit harçlar kanunu gereği zorunludur.
 • Dava konusu taşınmazın mirasçılık belgesindeki dava açan tarafa ait pay oranı tespit edilmelidir. Birden fazla davacı taraf olması halinde her birine ait pay oranları tespit edilecektir. Bulunan pay oranları ve değerleri üzerinden harca esas değer ortaya çıkacaktır.

Anlatılmış olanlar mirastan mal kaçırma (muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası) konusuna ilişkin genel çerçeveden bilgiler olup, daha detaylı bilgi edinmek için Ankara avukat & danışmanlık hizmeti almanızı tavsiye ederiz. Unutmayın ki her durum kendine has özelliklere sahiptir ve buna göre bir hukuki yorum yapılması ve yol izlenmesi gerekmekte olup, mutlaka miras avukatı marifeti ile davanızı sürdürmenizi öneririz. 

Muris muvazaalı olarak devrettiği taşınmazın üzerine vasiyetname düzenleyerek dava açılmasını engelleyebilir mi?

HAYIR.

Muris öldükten sonra çocuğu bu davayı açmadıysa, o öldükten sonra torunu bu davayı açabilir mi?

 AÇABİLİR.

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277