Top
+90 532 341 4277
av.halilkaan@gmail.com
Vasiliğin Kaldırılması

Vasiliğin Kaldırılması

2023-02-14 02:36:28

Vasiliğin Kaldırılması, gerekli şartların oluşması halinde vasi tayini yapan (vesayet kararını veren) Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilerek görevi kısıtlının aleyhe kullanan ya da aralarında menfaat çatışması olan vasinin görevden alınmasının istenilmesidir.

 
Vasiliğin Kaldırılması şu hallerde gerçekleşebilir:
 1. Taraflardan birinin ölümü veya gaipliği
 2. Vasinin de kısıtlanması
 3. Taraflar arasında MENFAAT ÇATIŞMASI olması
 4. Vasilik süresinin dolması(genellikle 2 yıl süreyle karar verilir)
 5. Vasiliğe engel bir sebebin ortaya çıkması
 6. Vasinin kasten işlediği suç sebebiyle hapis cezası alması
 7. Vasilikten kaçınma sebebinin ortaya çıkması(vasi kendisi talep eder ancak önemli bir durum söz konusuysa hâkim vasinin görev süresi sonuna kadar vasinin görevinin devamına karar verebilir)
 8. Vasinin görevini ağır surette aksatması, yetkilerini kötüye kullanması veya güveni sarsıcı davranışlarda bulunması, borç ödemede acze düşmesi hallerinde vesayet makamınca vasi görevden alınır.

Görüleceği üzere bazı hallerde vasinin değiştirilmesi için vasinin talep etmesi gerekirken, bazı hallerde vesayet makamı tarafından re ’sen gözetilmektedir. Ayrıca bazı durumlarda üçüncü kişilerin bildirimi de vasinin görevine son vermektedir. Vasinin görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi veya kötü niyetli olduğu düşüncesinde olan bir üçüncü kişi vesayet makamına durumu bildirebilmektedir. Uygulamada genellikle yaşlı olan kısıtlıya vasi olarak çocuklarından birisi atanmaktadır ve diğer kardeşlerden birinin vasilik görevinin gerektiği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle vasiliğin üstlenilmesi amacıyla dava açtığı sıkça görülmektedir.

Vasiliğin Kaldırılması için usul bakımından yapılacak işlemlere dikkat edilmesi kısıtlının hak kaybına yaşamaması bakımından önem arz etmektedir. Bu süreci eksiksiz biçimde sürdürmek için avukat ile çalışmanızı, Ankara avukat & vasi tayini avukat almanızı tavsiye ederiz.

Vasinin görevini yerine getirmediği veya kötü niyetli olduğu yönündeki iddiaların ispatı önem arz etmektedir. Vasi ile Kısıtlı arasındaki menfaat çatışmasının neye dayandığı, taraflar arasında menfaat çatışmasının olup olmaması, varsa mahkeme kararı, özellikle vasinin kısıtlının malvarlığında gözü olması gibi sebepler vasiliğin kaldırılması için yeterlidir. Kısıtlının menfaatlerinin önemli ölçüde tehlikeye düştüğü durumlarda vesayet makamı, görevden alınmayı gerektiren nedenin varlığı öğrendiğinde vasiyi görevden almakla yükümlüdür.

Bununla birlikte vasinin görevini gerektiği gibi yerine getirmemesi sebebiyle kısıtlının menfaatleri zarar görür veya tehlikeye düşerse, vesayet makamı eksikliği olması dahi vasiyi görevden alabilmektedir.

Vesayet makamı, vasiyi görevden almadan önce gerekli araştırmayı yapmalı ve vasiyi dinlemelidir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere ağır olmayan durumlarda vesayet makamı vasiye uyarıda bulunur. Gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda ise vasiyi görevinden geçici olarak uzaklaştırarak kısıtlıya kayyım atayabilir veya gerekli olması halinde muhtemel zarar göz önüne alınarak vasinin mallarına ihtiyati haciz konulabilir ve hatta tutuklanmasını da isteyebilir. Vesayet makamı, bu tedbirlerin dışında vesayet altındaki kişinin menfaatlerinin korunması için gerekli olabilecek diğer önlemleri de alabilir. İlgililer bu kararlara karşı, tebliğden itibaren 10 gün içinde Asliye Hukuk Mahkemesi’ne itiraz edebilirler.

Hükümlü Vasi İptali

 

Hükümlü vasi iptali; kesinleşmiş bir mahkeme kararı ile cezaevinde olan Sulh Hukuk Mahkemesince atanan vasinin iptalini konu alır. Hükümlü vasi iptali, vesayet kararı veren mahkemeye başvuru yapılarak sağlanır. Yukarıda vasiliğin kaldırılması için geçerli sebeplerin tümü hükümlü vasi iptali için de geçerlidir.

Hükümlü bulunduğu cezaevine Sulh Hukuk Mahkemesine gönderilmek üzere bir dilekçe yazıp, vasisi arasında husumet olduğunu, menfaat çatışması olduğunu, vasinin kendi aleyhine işlemler yaptığını, ilgisiz davrandığını vs gerekçe göstererek vasinin iptalini ve başka bir vasinin atanmasını talep edebilir. Aynı şekilde vasi de aynı dilekçeyi yazarak kendisinin değiştirilmesini, vasilik görevinden alınmasını talep edebilir. Hükümlü vasi iptali; teknik ve uzun bir prosüdür gerektirdiğinden ankara avukat hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

 

Vasilik İptali Dilekçe Örneği

 

 

ANKARA

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DOSYA NO          : 2022/...... E.

VASİNİN KALDIRILMASINI

/DEĞİŞTİRİLMESİNİ

İSTEYEN KISITLI : .....................(T.C.:)

 

VEKİLİ                  : Av. Halil Kaan EMEKTAR

                              1419. Sokak No:7/4 Balgat Çankaya Ankara

 

VASİ                      : ........................ (T.C.:     )

                              .............................Keçiören Ankara

 

KONU                   : Hakkımda yapılan vasi tayini doğrultusunda vasi olarak atanan annemin vasilik kararın kaldırılmasını ya da değiştirilerek hakkımda yeni bir vasi atanmasına havi dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

 

21/02/2021 tarihinde annem ...... tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesi ile "akli dengemin yerinde olmaması, şiddete meyilli olduğum, intihara kalkıştığım, ev haklına ve eşyalara zarar verdiğim gerekçesi ile vasilik kararı verilmiştir. Vasilik iptali dilekçe örneği& tüm hakları saklıdır.

 

Her ne kadar tarafımca gerek dahi olmasa da Yeniden bir sağlık raporu aldığında vasilik kararına gerek olmadığı sayın mahkeme tarafından anlaşılacaktır. Davalı vasi adayı olan annem, Ankara' dan ayrılmadan önce hiçbir suretle haklarımı korumuyordu, 10 senedir bana hastasın deyip duruyor, sürekli aşağı çekiyor, beni yetersiz hissettiriyordu. İş bulamayacağımı, şehir dışında çalışmayı geçtim, bakkaldan ekmek dahi alamayacağımı söylüyordu. Sürekli banka hesaplarımın şifrelerini almaya çalışıyordu. Beni doktora götürmek yerine çok uzun süre hocalara götürdüler. Tarafıma ait olan maaşları kendisi için harcıyor, vasilik yetkilerini kötüye kullanıp ve güven sarsıcı davranışlarda bulunuyordu. Söz konusu tasarruflarda, vasim olan annemin lehime hareket etmediği ortada olup, şahsımın maddi zararına da yol açacak derecede sorumsuzca davranıyorlar. Vasilik İptali Dilekçe Örneği& Tüm telif hakları saklı olup, Av. Halil Kaan EMEKTAR’ a aittir.

 

Bu nedenle Sayın mahkemeniz hakkımda açılmış olan vasilik talebinin reddine, aksi kanaate iseniz;  annemle ve ailem ile aramda husumet olduğu ve muhtemel menfaat çatışması çıkacağından dolayı Ankara Barosuna ya da başkaca vasilik makamlarına müzekkere yazılarak tarafımı geçici süre ve sınırlı yetkiler ile başkaca bir vasi atanmasını talep ediyorum.

HUKUKİ SEBEPLER          : 4721 S. Türk Medeni Kanunu madde 483-488, 6100 S. Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 382-388 ve ilgili tüm yasal mevzuat.

DELİLLER                           : Vesayet dosyası,  Banka İşlem evrakı, , Tanık ve sair tüm deliller.

 

NETİCE VE TALEP             : Yukarıda arz ve izah etmiş olduğum ve sayın mahkemenizce resen tespit edilecek sair hususlar neticesinde;

Hakkımda ../../23 tarihinde verilen vesayet kararının kaldırılmasına, sayın mahkeme aksi kanaatte ise tarafıma başka bir vasi atanmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 05/02/2023

 

Vasilik İptali Dilekçe Örneği& Tüm telif hakları saklı olup Av. Halil Kaan Emektar’ a aittir.

TALEPTE BULUNAN DAVACI

VEKİLİ

Av. Halil Kaan EMEKTAR

Vasilin Kaldırılması İtiraz

 

Vasiliğin Kaldırılma kararına itiraz süresi 10 gün olup, Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılacaktır. Yani vesayet makamı Sulh hukuk mahkemesi, denetim makamı ise Asliye Hukuk mahkemesidir. Bu kararlara karşı istinaf veya temyiz kanun yoluna gitmek söz konusu değildir. İtiraz, usule ilişkin bir husus olup Ankara avukat & vasi tayini avukat eti almanızı şiddetle öneririz.

Vesayeti Sona Erdiren Haller

 

Vesayeti sona erdiren haller şunlardır:

 1. Kişinin vesayet altına girmesine sebep olan durumun ortadan kalkması,
 2. Hürriyeti bağlayıcı ceza sebebi ile kısıtlanmada cezanın sona ermesi,
 3. Vasilik görevinin sona ermesi veya vasinin görevden alınması hallerinde de vesayet sona erebilir.

Vesayet altında bulunan bir küçük, ilk kez velayet altına alınacaksa vesayet kendiliğinden sona erecektir. Yine küçüğün erginlik kazanması sonucunda da vesayet kendiliğinden son erecektir.

Vesayeti gerektiren halin ortadan kalkması halinde de kısıtlanan kişinin veya ilgili bir kişinin talebi doğrultusunda da vesayet makamı, vesayeti kaldıracaktır.

Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşam veya kötü yönetimden dolayı kısıtlanan kişilerin vesayetinin kalkması için kişinin vesayet altına alınmasına neden olan durumla ilgili en az 1 yıl süresince şikâyet olmaması durumunda söz konusu olacaktır.

Akıl hastalığı veya zayıflığı sebebiyle kısıtlanan kişilerin vesayetinin kaldırılması ancak kısıtlamaya neden olan halin kalkmasıyla ve bu durumun resmi sağlık kurulunun raporuyla sabit olması halinde mümkün olacaktır.

Makalemizde vasi değişikliği ve vasiliğin kaldırılmasına dair genel çerçeveden bilgiler verilmiştir. Her olayın kendi özelinde değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Bu sebeple bir avukat marifetiyle işlerinizi yürütmenizi, Ankara avukat & vasi tayini avukat hizmeti almanızı tavsiye ederiz.

Vasiliğin Kaldırılması Görevli Mahkeme

Sulh Hukuk Mahkemesi

Vasiliğin Kaldırılması Masrafı

Vesayet davalarında harç alınmayıp sadece dosya masrafı tahsil edilmektedir. Vasiliğin Kaldırılması MAsrafı 2023 yılı için 26,75 Kr dur.

Hükümlü Vasilik İptali Talep Edebilir mi ?

Evet, bulunduğu cezaevine dilekçe yazarak gerekçelerini belirtip vasilik iptali ya da değiştirilmesi talep edebilir

Hastane Raporu olmadan Vaslik Kalkar mı

Sağlık sorunları sebebi ile vesayet kararı verildi ise, kaldırılması için de hastane raporu istenir. İstisnaları vardır. Bunu için vasi tayini avukat hizmeti alınız

Kötüniyetli Vasi Para Çekebilir mi?

Vasi kendisine yetki verilmiş ise kısıtlının parasını çekebilir. Ancak kısıtlının aleyhine işlem yaparsa mahkemeye başvurup hesaba tedbir koydurulabilir

Son makaleler

Destek alın : +90 532 341 4277